ПБФ :
A+ R A-

Правилник за обучение в две специалности

Е-мейл Печат ПДФ

ПРАВИЛНИК ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ
ВТУ ПО НОВА СПЕЦИАЛНОСТ ЕДНОВРЕМЕННО
С ОБУЧЕНИЕТО ИМ ПО ПЪРВАТА СПЕЦИАЛНОСТ

1. На основание на чл. 42, ал. 9, т. 1 и чл. 70, ал. 1, т. 3 от Закона
за висшето образование (ЗВО) студентите имат право да се обучават
едновременно по повече от една специалност при условия,
определени от висшето училище.
2. Обучението им по друга специалност може да започне само
ако студентът има успешно завършен най-малко първи курс по
първата си специалност.
3. Кандидатстването за едновременно обучение по друга
специалност става с подаване на молба до ректора в канцеларията
на факултета, в който е първата специалност. Молбите за
едновременно обучение по повече от една специалност се приемат
във факултетските канцеларии до 20 юли.
3.1. В случаите, когато за приемането в друга специалност се
изисква допълнителен изпит, кандидатите могат да се явят по
общия ред, като укажат в молбата си конкретното предназначение
на оценката; тя не може да се използва за заемане на места по
държавната поръчка.
3.2. До 26 юли молбите на студентите, желаещи да се обучават
едновременно по повече от една специалности, се резолират от
декана на приемащия факултет и се съгласуват със зам.-ректора по
учебната дейност.
3.3. Във факултетската канцелария се подготвя предложението
за ректорска заповед и се представя на ректора за подписване.
3.4. Записването се извършва със заповед на ректора.
4. Приетите за обучение студенти по т. 3 се записват в първи
курс по новата специалност и заплащат семестриална такса в
размер, определен с решение на Академическия съвет.
5. Едновременното обучение по повече от една специалност се
осъществява в една редовна и една задочна форма по избор на
студента. При невъзможност за задочно обучение студентът има
право на индивидуално обучение по една от двете специалности
при спазване изискванията на чл. 42, ал. 9 от ЗВО.
6. Факултетите имат право да поставят допълнителни
изисквания пред кандидатите за обучение по т. 3, свързани с:
а) успешно положени кандидатстудентски изпити, валидни за
съответната специалност, или успешно представяне на интервю,
изпит или тест пред комисия, назначена от декана.
б) успех от следването по първата специалност.
Всяка година не по-късно от 15 юни тези изисквания се
оповестяват на публично място във факултетите.
Списъкът на приетите студенти и срокът за записване се
оповестяват не по-късно от 29 юли.
7. Студентът има право да прекъсва обучението си по една от
двете специалности съгласно Правилника за структурата и
организацията на учебния процес и правата и задълженията на
студентите.
8. Студентът няма право да се отказва от обучение по първата
си специалност. Загубването на студентските права по първата
специалност е основание за прекъсване на обучението и по другата
специалност.
9. Успешното приключване на обучението по първата
специалност не е основание за прекъсване на обучението по другата
специалност.
10. Със студентите, приети за едновременното обучение по
друга специалност, се сключва договор за обучение.
Този правилник е приет от Академическия съвет на ВТУ “Св.
св. Кирил и Методий” на 24 януари 2011 г.
РЕКТОР:
(Проф. дпн Пламен ЛЕГКОСТУП)


Банер
Банер
Банер

В момента има 47 посетителя в сайта