ПБФ :
A+ R A-

Правилник на Студентски Съвет към ВТУ

Е-мейл Печат ПДФ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА
СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ НА ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

(приет на 02.12.1996 г., изменен на 23.03.2000 г., 08.11.2000 г. ,
07.03.2002г., 21.01.2003 г., 04.12.2006г., 19.06.2007г. и 12.01.2011 г.)

ГЛАВА ПЪРВА.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. На основание чл. 72 и 73 от Закона за висшето
образование (ДВ, бр.112 от 29.12.1995 г., изм. и доп.) се формира
Студентски съвет (СС) към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.
Чл. 2. СС е орган за защита на общите интереси на
обучаващите се във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.
Чл. 3. (изм. 23 март 2000 г.) Наименованието на Съвета е
Студентски съвет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.
Чл. 4. Целите на СС са насочени към защита на социалните
интереси на докторантите и студентите, провеждане на културна,
спортна, научна, творческа, междууниверситетска и международна
дейност.
Чл. 5. (изм. 12 януари 2011 г.) (1) Условията и реда за избиране
на СС са следните:
1. Членовете на СС са представители на докторантите и
студентите в Общото събрание на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.
Разпределението на квотите е пропорционално на броя на
докторантите и студентите във всеки факултет, като не се допуска
факултет без представител в Студентския съвет.
2. Мандатът на студентите и докторантите в СС на висшето
училище е две години с право да бъдат избирани за още един
мандат, съгласно чл.72, ал.1 от ЗВО.
3. Изборът на членове на СС става чрез тайно гласуване на
Общо събрание на всички студенти и докторанти.
4. Събранието по ал. 2 се свиква от Председателя на СС, по
решение на Председателството.
5. Актуализация на състава на ОС от квотата на студентите и
докторантите става чрез Общо събрание по смисъла на т. 3, което се
свиква веднъж годишно, освен случаите, когато няма завършващи
студенти и докторанти.
6. Неуредените в този правилник детайли по отношение
избора на СС се регламентират в Процедурни правила за реда на
провеждане на избор на членове на СС.
ГЛАВА ВТОРА.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 6. Право на всеки член на СС е:
(1) Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на СС и в
структурите на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, където се
изискват студентски представители;
(2) Да участва в изработването, приемането и измененията на
настоящия Правилник;
(3) Да участва в изработването и приемането на бюджета на
Студентския съвет;
(4) Да участва в работата на СС. Да поставя за разглеждане и
обсъждане пред Общото събрание (ОС) на СС въпроси от общ
интерес, както и да търси защита по принципни проблеми,
свързани с целите на СС.
Чл. 7. Задължение на всеки член на СС е:
(1) Да спазва Правилника на СС и взетите от Съвета решения;
(2) Да съдейства за постигане целите на СС;
(3) Да не използва по какъвто и да е начин СС за цели,
противоречащи на Правилника на СС;
(4) (изм. 19 юни 2007 г.) При избор в СС съответното лице се
задължава в седемдневен срок да излезе от управителните или
контролни органи, както и от всички аналогични на тях звена
на студентските организации, действащи на територията на
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, клонове на национални
студентски организации или партии. Ако в горепосочения
срок това не стане се провежда нов избор.
Чл. 8. Основания за прекратяване членството в СС:
(1) Успешно завършване на курса на обучение;
(2) Напускане или преместване;
(3) Ако при приемане във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
докторантът или студентът е представил неверни данни, въз
основа на които е приет;
(4) По собствено желание, чрез молба до Председателя на СС;
(5) Смърт, поставяне под запрещение или осъждане на лишаване
от свобода за умишлено извършено престъпление;
(6) Ако лицето е член на Председателството на СС с решение на
Общото събрание могат да се прекратят правомощията му
поради болест и други обстоятелства, които не му позволяват
да изпълнява задълженията си.
(7) (доп. 8 ноември 2000 г.) В случай на нарушаване на
задълженията по чл.7 на настоящият Правилник, може да
бъде прекратен мандата на член на СС с решение на Общото
събрание на СС, взето с 2/3 от всички гласове.
(8) (доп. 8 ноември 2000 г.) Решение по ал. 6 и 7 може да се оспори
от засегнатото лице:
1. пред Контролния съвет на Великотърновския университет
“Св. св. Кирил и Методий” в 7 (седемдневен) срок след приемането
на решението;
2. при незадоволително за лицето решение на органа по т. 1,
пред Общото събрание на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” в срок до
следващото заседание на Общото събрание на Университета.
Решението на Общото събрание на ВТУ е окончателно и не
подлежи на оспорване.
3. оспорването на решението не спира неговото изпълнение.
Чл. 9 (1) (изм. 21 януари 2003 г.) При предсрочно прекратяване
на мандата на член на СС или Председателя на СС се избира нов;
(2) (доп. 8 ноември 2000 г.) Лицата, на които им е прекратено
членството в СС по чл.8, ал.3, 5 и 7 на Настоящия Правилник нямат
право да се кандидатират за нов мандат.

ГЛАВА ТРЕТА.
УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА
СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 10. Органи на управление на СС са:
(1) Висш орган на СС е ОС;
(2) Председателство на СС;
(3) Председател на СС;
Чл. 11. Свикване и организиране на работата на ОС на СС:
(1) (доп. 8 ноември 2000 г.) ОС се провежда не по–малко от един
път на семестър;
(2) (доп. 8 ноември 2000 г.) ОС се свиква от Председателя на
Студентския съвет, с решение на Председателството, или по
искане на една трета от членовете на СС или на Ректора.
Председателят на Студентския съвет свиква ОС на СС в срок
от 14 (четиринадесет) дни след депозиране на искането;
(3) (изм. 12 януари 2011 г.) Съобщението за свикване на ОС се
публикува в сайта на ВТУ и се обявява на видно място в
съответния факултет най-късно седем дни преди неговото
провеждане. В съобщението се посочва деня, часа, мястото и
дневния ред на събранието;
(4) (изм. 8 ноември 2000 г.) Събранието се счита за законно, ако
присъстват поне половината от списъчни състав на членовете
на СС, след евентуално редуциране. Редуциране се извършва
съгласно разпоредбите, посочени в Правилника на ВТУ.
(5) Всеки представител е с право на един глас;
(6) (изм. 8 ноември 2000 г.) Решенията се вземат с обикновено
мнозинство, с изключение на приемането, изменението и
допълнението на Правилника за устройството и дейността на
СС и предсрочното прекратяване на мандат на член на СС, за
който са необходими две трети от всички членове;
(7) (изм. 23 март 2000 г.) Гласуването е явно, освен ако ОС не реши
друго;
(8) ОС може да реши да се обсъдят и въпроси, неоповестени в
дневния ред;
(9) Заседанията са открити, но с решение на ОС е възможно
конкретен въпрос да се гледа при закрити врати, както и да се
изслушват лица, които не са членове на СС.
Чл.12 Правомощия на Общото събрание:
(1) Избира свои представители в университетските структури;
(2) (отм. 8 ноември 2000 г.)
(3) Приема, изменя и допълва Правилника за устройството и
дейността на Студентския съвет;
(4) Приема бюджета на СС;
(5) Чл.73, т.2 – 9 от Закона за висшето образование (ЗВО);
(6) Приема изготвената от Председателството ежегодна програма
за дейността на СС;
(7) Избира и освобождава Председателство, Председател и
Секретар;
(8) Изслушва и приема доклади за дейността на СС и годишен
отчет;
(9) (доп. 23 март 2000 г.) Избира членове на Управителния съвет
на вестник “Великотърновски университет”;
(10) (отм. 8 ноември 2000 г.)
(11) Избира състав на постоянните и временните комисии на СС;
(12) Може да решава всички останали въпроси, свързани с
дейността на СС;
(13) (изм. 8 ноември 2000 г.) На всяко заседание се води протокол,
който се подписва от Председателя на Студентския съвет и от
протоколчика.
Чл. 13 (нов - 8 ноември 2000 г.) Организация и правомощия на
постоянните комисии:
(1) Избират се от Общото събрание с мандат от една година;
(2) Численият им състав и ръководство се определя от ОС;
(3) Приемат решения с обикновено мнозинство;
(4) Вземат решения, по аспекта на тяхната дейност, които внасят
за приемане в Председателството;
(5) Всеки член на СС може да бъде член на не повече от две
постоянни комисии;
(6) Заседанията на постоянните комисии се свикват от
председателя на съответната комисия или с решение на
Председателството на СС;
(7) Постоянните комисии на СС са:
1. Бюджетна комисия;
2. Комисия по социално–битовите въпроси;
3. Студентска избирателна комисия.
4. (нова – 12 януари 2011 г.) Комисия за научноизследователска
и художествено-творческа дейност по смисъла на чл. 56 от
Правилника на ВТУ.
Чл.14 (изм. 7 март 2002 г.) Председателство – организация и
правомощия:
(1) Състои се от пет души, из между които се избира
Председателя на СС;
(2) Мандатът на Председателството е една година;
(3) Член на Председателството не може да бъде преизбиран
повече от два пъти. Едно лице може да бъде избирано за
Председател на СС двукратно през следването му;
(4) Заседанията на Председателството се провеждат не по-малко
от един път месечно. Редовни са, ако присъстват 4/5 (четири
пети) от членовете му. Решения се вземат с обикновено
мнозинство. Всеки член на СС има право да оспорва решения
на Председателството, което взема отношение по
възражението в едноседмичен срок. Оспорването на решение
на Председателството не спира изпълнението му;
(5) Изготвя бюджета и програмата на СС за съответната година;
(6) До избора на ново Председателство, старото продължава да
изпълнява функциите си;
(7) На всяко заседание се води протокол, който се подписва от
Председателя, в негово отсъствие от Заместник-председателя,
и от протоколчика;
(8) Определя структурния състав на Общото събрание и
организацията за избор на неговите членове;
(9) (доп. 8 ноември 2000 г.) Организира избора на членове на
Общите събрания на факултетите, от квотата на студентите и
докторантите; (чл.73, т.1 от ЗВО)
(10) Избира Заместник-председател;
ОД – П – ВТУ – 7_4
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА
НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ НА ВТУ
Име на файла: OД – П – ВТУ – 7_4 doc Дата на отпечатване: 26.01.2011 г. Версия: 4 Страница 7 от 11
(11) (доп. 8 ноември 2000 г.) Взема решения за участие в сдружения
и за сключване на договори за сътрудничество със сродни
структури в други висши училища, студентски и младежки
организации и ги утвърждава след тяхното сключване;
(12) Решава всички текущи въпроси свързани с ръководенето на
СС;
(13) В едномесечен срок от изтичането на мандата на
управителните органи на СС свиква ОС за избор на нови
такива.
Чл.15 Председател:
(1) Представлява СС и ръководи дейността на
Председателството и на СС;
(2) Изготвя годишния отчет за дейността на СС.
(3) (доп. 8 ноември 2000 г.) Представлява Студентския съвет в
Представителството на Студентските съвети в Република България,
създадено на основание чл. 73а, ал. 2 от Закона за висшето
образование, освен ако Общото събрание не упълномощи друго
лице;
(4) (доп. 8 ноември 2000 г.) Договорира участие в сдружения и
сключва договори за сътрудничество на Студентския съвет със
сродни структури в други висши училища, български и
чуждестранни студентски и младежки организации;
(5) (доп. 8 ноември 2000 г.) Решава всички останали въпроси,
които не са от компетенцията на Председателството и Общото
събрание.
Чл.16 (доп. 23 март 2000 г.) Заместник-председател:
(1) (доп. 8 ноември 2000 г.) Избира се из между членовете на
Председателството по предложение на Председателя на СС;
(2) Подпомага дейността на Председателя и при необходимост го
замества;
(3) Има право да представлява СС в случаите, в които е
упълномощен от Председателството.
Чл.17 Секретар:
(1) Участва в работата на Председателството с право на
съвещателен глас;
(2) (отм. 8 ноември 2000 г.);
(3) Съхранява документите на СС.
Чл.18 (нов - 8 ноември 2000 г.) Студентски информационен
център:
(1) Създава се за информационното и техническо обслужване на
СС;
(2) Дейността и функциите на Студентския информационен
център се определят от Председателството.
Чл. 19 (доп. 8 ноември 2000 г.) Отговорник на Студентския
съвет за връзките с чуждестранните студенти:
(1) Избира се от Общото събрание;
(2) Отговаря за връзките на Студентския съвет с чуждестранните
студенти и техните организации и сдружения;
(3) Участва в работата на Председателството с право на
съвещателен глас, ако не е избран за негов член;
(4) Докладва пред Председателството за своята дейност поне
веднъж месечно;
(5) Мандатът му се прекратява с изтичането на мандатът на
Студентския съвет.
Чл. 20 Протоколите от работата на ОС и на Председателството
са достъпни за всички членове на СС. Те могат да ги разглеждат,
както и да искат преписи или извлечения от тях.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ
Чл. 21 Имущество:
(1) Състои се от пари и вещи, доколкото това не противоречи на
закона и целите на СС;
(2) (доп. 23 март 2000 г., доп. АС –12 юни 2000 г.) Паричните
средства се изразходват с подпис на Председателя, по
решение на Председателството и с разрешение на Ректора;
(3) Разходите по дейността на СС се извършват в съответствие на
годишния бюджет.
Чл. 22 Финансиране на СС:
(1) Приходната част на бюджета се формира от:
1. Бюджета, определен от АС на ВТУ “Св. св. Кирил и
Методий”, който е в размер до 1% от годишния бюджет на
Университета;
2. Дарения, завещания, наследство, спонсорство.
(2) Разходната част на част на бюджета се формира от:
1. Средства за провеждане на учебна, културна, научна,
спортна, художествено-творческа и международна дейност;
2. Модернизиране на материално-техническата база;
3. Набиране и отпечатване на студентски научни
изследвания;
4. Заплати на служители във ВТУ, ангажирани с подпомагане
на дейността на СС;
5. Отчисления за членството в Представителството на
студентските съвети;
6. Други.
(3) (доп. 8 ноември 2000 г.) Средствата отпуснати за финансиране
на съвместни прояви с други структури на Университета, със
студентски и младежки организации, се изразходват с
решение на Председателството;
(4) (доп. 8 ноември 2000 г.) Председателството следи за
изпълнението на бюджета и утвърждава направените разходи;
(5) (доп. 8 ноември 2000 г.) Председателството определя начина на
разпределение на средствата по ал. 2, т. 6;
(6) Разходите по бюджета се извършват в съответствие с плана за
изпълнението му и годишната програма на СС.
ГЛАВА ПЕТА.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1 Този Правилник се приема на основание чл.72, ал.2 от ЗВО;
§ 2 (изм. АС –12 юни 2000 г., доп. 12 януари 2011 г.) Официален
празник на СС е 8 декември – Ден на студентската общност,
отбелязван с тържествени прояви, включени в програмата на
Съвета. Празник на СС е и официалният празник на ВТУ “Св. св.
Кирил и Методий” – 11 май – св. равноапостоли Кирил и Методий.
§ 3 Председателството утвърждава знака на СС, в който
задължително като елемент присъства герба на ВТУ “Св. св. Кирил и
Методий”;
§ 4 Печатът на СС се утвърждава от Председателството;
§ 5 (доп. 8 ноември 2000 г.) Съставът на Комисията по социално–
битовите въпроси (КСБВ) се утвърждава със Заповед на Ректора.
§ 6 (доп. 8 ноември 2000 г., изм. 12 януари 2011 г.) С влизането на
настоящия Правилник в сила не се прекъсва мандатът на КСБВ.
Разпоредбата на чл. 13, ал. 1 на настоящия Правилник за избор на
КСБВ влиза в сила от 1 юни 2001 г.;
§ 7 (доп. 8 ноември 2000 г.) С влизането на този Правилник в сила
не се прекъсва мандатът на изборните органи за управление на
Студентския съвет;
§ 8 (доп. 8 ноември 2000 г.) Представителството в СС на
студентите от колежите и филиалите на ВТУ “Св. св. Кирил и
Методий” се определя от Председателството на Съвета, в
съответствие с чл. 14, ал. 8 от настоящия Правилник.
§ 9 (доп. 8 ноември 2000 г., изм. 12 януари 2010 г.)
Председателството на Студентския съвет приема следните
правилници и статути:
1. Статут за функциите и дейността на постоянните комисии на
СС;
2. Статут на Студентския информационен център;
3. Процедурни правила за реда на провеждане на избор на
членове на СС;
4. Общи правила на Футболния турнир за Купата на Ректора на
ВТУ.
§ 10 Този Правилник е приет от ОС на СС на 02.12.1996 г.,
изменен и допълнен на 23.03.2000 г., 08.11.2000 г., на 07.03.2002 г. и на
12 януари 2011 г., утвърден от Академичния съвет (АС) на ВТУ “Св.
св. Кирил и Методий” на 23.07.1997 г., на 12.06.2000 г., на 04.12.2006 г.,
на 19.06.2007 г., докладван в АС на 24.01.2011 г., и влиза в сила от дата
на приемането му, като се подписва от Председателя на
Студентския съвет и от Ректора на Университета.
§ 11 Изменения и допълнения в настоящия Правилник се
правят по реда на приемането му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ РЕКТОР:
НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ: проф. дпн Пламен ЛЕГКОСТУП
Красимир ИЛИЕВ


Банер
Банер
Банер

В момента има 35 посетителя в сайта