ПБФ : ПРОГРАМИ | СТИПЕНДИИ | Студентски стипендии и награди 2010 – 2012
A+ R A-

Студентски стипендии и награди 2010 – 2012

Е-мейл Печат ПДФ

ИНСТРУКЦИЯ
за реда и условията за предоставяне на стипендии и награди
по проект „Студентски стипендии и награди 2010 – 2012”,
съфинансиран от Европейския социален фонд
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г.

 

Чл. 1. Тази инструкция определя реда и условията за предоставяне на стипендии и награди със средства от Европейския социален фонд по проект „Студентски стипендии и награди 2010 – 2012”, бюджетна линия BG051PO001/4.2-04.

Чл. 2. (1) Стипендии могат да получават студенти в редовна форма на обучение във всички висшите училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.
(2) Стипендии могат да получават само студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване за стипендия и чийто среден успех от предходните два семестъра (за първокурсниците – от първия семестър) е не по-нисък от добър 4.00.
(3) Награди се присъждат на студенти във висшите училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование, които се обучават в редовна форма на обучение по специалности от следните области на висше образование:
В съответствие с Национална програма за реформи 2008-2010 г. и Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2009-2019 г.:
- природни и технически науки
- биотехнологии, храни и здраве
- информационни и комуникационни технологии
- възобновяеми източници на енергия и енергоспестяващи технологии
- материалознание и нанотехнологии
- екология, климатични промени, биоразнообразие и биологични ресурси
- културно-историческо наследство, национална идентичност и социална среда
В съответствие с приоритетите на Министерство на образованието, младежта и науката, залегнали в Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2009 – 2013 г.) и Националната стратегия за младежта (2010 – 2020 г.):
- педагогически науки
- хуманитарни науки
- социални и стопански науки
- изкуства
(4) Награди могат да получават само студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване за награда и чийто среден успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00.
(5) Студенти в първи курс на обучение за образователно-квалификационни степени бакалавър и магистър могат да получават стипендии и награди от втория семестър на своето обучение.

Чл. 3. (1) Стипендии по чл. 1 могат да получат до 8 % от студентите в редовна форма на обучение.
(2) Размерът на месечната стипендия е 120 лв.
(3) Стипендиите се отпускат за максимален срок от 5 месеца, по отделно за всеки учебен семестър, и се изплащат на два транша – след третия и след петия месец от семестъра.
(4) Календарните месеци, за които се изплащат стипендиите за всеки семестър, съответстват на месеците от учебния план на висшето училище, освен ако изрично не е дадено друго указание от бенефициента.
(5) Стипендиите се разпределят за всеки учебен семестър от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) по висши училища, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение от текущата учебна година.
(6) Висшите училища разпределят определените за тях стипендии по специалности, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение в съответната специалност.
(7) Студентите в последния семестър на обучение получават стипендия включително до месеца, в който е насрочена първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план.
(8) Изключение от изискването на ал. 7 се допуска за студенти с деца до 6-годишна възраст, които не са се дипломирали на първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план. Те получават стипендия за целия семестър (5 месеца).

Чл. 4. (1) Награди по чл. 1 могат да получат до 10 % от студентите, обучаващи се в редовна форма по специалности от професионални направления от следните области на висше образование:
В съответствие с Националната програма за реформи 2008-2010 г. и Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2009-2019 г.:
- природни и технически науки
- биотехнологии, храни и здраве
- информационни и комуникационни технологии
- възобновяеми източници на енергия и енергоспестяващи технологии
- материалознание и нанотехнологии
- екология, климатични промени, биоразнообразие и биологични ресурси
- културно-историческо наследство, национална идентичност и социална среда
В съответствие с приоритетите на Министерство на образованието, младежта и науката, залегнали в Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2009 – 2013 г.) и Националната стратегия за младежта (2010 – 2020 г.):
- педагогически науки
- хуманитарни науки
- социални и стопански науки
- изкуства
(2) Наградите се разпределят от МОМН за всеки учебен семестър по висши училища, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение от професионалните направления по ал. 1 от текущата учебна година.
(3) Висшите училища разпределят определените за тях награди пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение от професионалните направления по ал. 1 в съответната специалност.
(4) Размерът на наградата е 200 лв.
(5) Наградите са еднократни и се отпускат по отделно за всеки учебен семестър.

Чл. 5. (1) Студентите нямат право на стипендия или награда, когато прекъсват или повтарят учебна година или семестър с изключение на:
а) повтарящите поради болест;
б) студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете до 6-годишна възраст;
в) повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми.
(2) Изключението по ал. 1, буква „б” се отнася и за студентите – бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент.

Чл. 6. (1) Кандидатстването става като кандидатите за стипендия и/или награда се регистрират в създаден специално за проекта интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg и попълват индивидуален формуляр за стипендия и/или индивидуален формуляр за награда. Указанията за попълването на формулярите и последващите действия се публикуват на посочената интернет страница.
(2) Формулярите съдържат лични данни, допълнителни данни и статистически данни, съгласно Указанията за събиране и обобщаване на информация по ОП РЧР 2007-2013 г. в съответствие с изискванията на Регламент (EO) 1828/2006.
(3) При кандидатстването студентите не са задължени да попълват номер на банкова сметка, но ако вече имат такава, е препоръчително да попълнят нейния номер (IBAN) на съответното място във формуляра. Когато бъдат класирани за стипендия и/или награда, студентите, които не са попълнили номер на банкова сметка, са длъжни да го попълнят в създадения специално за проекта интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg в тридневен срок. След изтичането на този срок студентите, непосочили номер на банкова сметка (IBAN), губят право на стипендия/награда независимо от причините за непосочването.
(4) Превеждането на стипендиите и наградите се извършва по банкови сметки на студентите, разкрити в посочена/и от висшето училище банка/и.

Чл. 7 (1) След попълването на формуляра в интернет страницата на проекта този формуляр се потвърждава от студента, разпечатва се, подписва от студента и се подава във висшето училище, в което той се обучава.
(2) Кандидатстващите за награди освен формуляр подават и издаден от висшето училище документ, удостоверяващ участието им в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности.
(3) За стипендии и за награди се кандидатства поотделно с различни формуляри.
(4) В случай че студентът е възпрепятстван по обективни причини да подаде лично формуляра във висшето училище, той може да упълномощи свой представител с нотариално заверено пълномощно.
(5) Изчисляването на успеха на студента става по начин, определен от съответното висше училище, еднакъв за всички студенти в дадена специалност.
(6) Студенти, които продължават обучението си след прекъсване, обучение в чужбина и др., изчисляват успеха си за стипендия въз основа на последните два семестъра (за първокурсниците – един), през които са имали статут на действащи студенти, а за награда – въз основа на последния семестър, през които са имали статут на действащи студенти.
(7) При преместване от друго висше училище студентите, които нямат два (за първокурсниците един) предходни семестъра във висшето училище, в което подават формуляра за кандидатстване, представят служебна бележка или академична справка от висшето училище, откъдето идват, въз основа на която се изчислява успеха им.
(8) В рамките на един семестър студент може да получава само една стипендия и само една награда. При едновременно обучение по две специалности, за стипендия или награда може да се кандидатства само по едната специалност, по избор на студента.

Чл. 8. (1) Успехът на студентите се заверява от висшето училище.
(2) Студентите удостоверяват пред висшето училище участието си в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности с копия от публикации, сертификати, награди и др.
(3) Висшите училища верифицират успеха на кандидатите и потвърждават формулярите чрез интернет страницата http://eurostipendii.mon.bg в приложната компютърна програма.

Чл. 9. Висшите училища определят екипи по организацията за предоставяне на стипендиите и наградите по проект „Студентски стипендии и награди 2010 – 2012”, в чийто състав са включени не по-малко от 50 на сто студенти, предложени от Студентските съвети.

Чл. 10. (1) Класирането на кандидатствалите студенти за стипендии и награди се извършва по низходящ ред на успеха от екипа по проекта в МОМН с помощта на приложната компютърна програма, след потвърждаване от страна на висшите училища на данните на кандидатите.
(2) Студентите от втори и по-горен курс се класират за стипендии по низходящ ред на средния успех от предходните два семестъра на обучение, а студентите в първи курс – по низходящ ред на успеха от първия семестър.

Чл. 11. (1) За награди се класират студенти, участвали в научни, изследователски или практически разработки или участие в художествено-творчески дейности.
(2) Класирането за награди се извършва по низходящ ред на успеха на студентите само от предходния семестър, независимо от курса на студента.

Чл. 12. (1) В срокове, определени от МОМН в графика на съответната кампания, висшите училища представят с придружително писмо в дирекция „Висше образование” списъци на класираните кандидати за стипендии и награди (наречени „Рамкови формуляри”), разпечатани от приложната компютърна програма.
(2) Списъците по ал. 1 се подписват от ректора и главния счетоводител и се подпечатват с печата на висшето училище.

Чл. 13. Средствата за стипендиите и наградите се превеждат от МОМН на висшите училища, които от своя страна ги превеждат по картовите сметки на студентите в определена/и от висшето училище банка/и.

Чл. 14. В срок от десет работни дни от датата на получаване на превода на средствата от МОМН, висшите училища представят в дирекция „Висше образование” разходооправдателни документи, удостоверяващи изплатените стипендии и награди към студентите.

Чл. 15. Студентите в държавните висши училища могат да получават едновременно стипендии и награди, осигурени със средства от държавния бюджет, и стипендии и награди по чл. 1.

Чл. 16. Студентите имат право да получават в рамките на един семестър едновременно и стипендия и награда по чл. 1, ако са класирани за такива.

Чл. 17. Студентите, подали документи с невярно съдържание, губят право на стипендия и награда за целия период на изпълнение на проекта и дължат връщане на получените суми.


Банер
Банер
Банер

Видео

 

 

В момента има 59 посетителя в сайта