ПБФ :
A+ R A-

Конкурси за прием на докторанти в Православния богословски факултет

Е-мейл Печат ПДФ

phd 1280Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий" обявява конкурси за прием и обучение на докторанти за учебната 2018/2019 г. По направление 2.4. Религия и теология са обявени следните места:
Теология (Стар завет) – форма на обучение – редовна, 1.
Теология (Християнска етика) - форма на обучение – редовна, 1.
Теология (Християнска философия) - форма на обучение – редовна, 1.
Теология (История на догматите) - форма на обучение – редовна, 1.
Теология (Литургика) - форма на обучение – редовна, 1.
Теология (Инославни изповедания) - форма на обучение – редовна, 1.
Теология (Религиозно образование) – форми на обучение: редовна – 1 място, задочна – 1 място.

По направление 8.2. Изобразително изкуство:
Изкуствознание и изобразително изкуство – Църковни изкуства – форма на обучение: редовна, 2 места.

В срок два месеца от датата на обявлението (от 08.06.2018 г. до 08.08.2018 г. включително), кандидатите подават следните документи на хартиен и електронен (CD) носител: заявление до Ректора; декларация–съгласие за обработване на лични данни; автобиография; копие на диплома с приложението за придобитата образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и копие на диплома с приложението или уверение за придобита образователно-квалификационна степен "Магистър" (оригиналите се представят за сравнение); допустими са и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в научната област.
В случай, че кандидатът изпраща документите по пощата, копията на дипломите следва да бъдат нотариално заверени.
Таксата за явяване на изпит се заплаща в стая 402 в сградата на Ректората (в брой), в стая 504 (чрез ПОС терминал) или в банка Алианц. За явяване на първи изпит, таксата е 60 лв. (шестдесет лв.). При успешно издържан първи изпит се заплаща такса от 40 лв. (четиридесет лв.) за явяване на изпит по чужд език.
Приемът на редовни и задочни докторанти се извършва чрез конкурс и изпит.
Изпитът по специалността задължително съдържа писмен, устен, а при необходимост и практически компонент. Изпитът по специалността се счита за успешно издържан при:
• получена при писмения компонент оценка най-малко много добър 4.50;
• получена средна оценка от целия изпит най-малко много добър 5.00.
Изпитът по чужд език се счита за успешно издържан при получена оценка най-малко добър 4.00.
Изпитите по посочените по горе докторски програми ще се проведат след 15 октомври 2018 г.
Приемът се извършва в отдел „Докторанти", каб. 505 – ВТУ, Ректорат. За справки и повече информация: тел. 062/618-312 и сайта на ВТУ: www.uni-vt.bg

Източник на изображението и информацията: www.uni-vt.bg


Банер
Банер
Банер

В момента има 78 посетителя в сайта