ПБФ :
A+ R A-

Правилник на ПБФ към ВТУ

Е-мейл Печат ПДФ

ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА

НА ПРАВОСЛАВНИЯ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

КЪМ Великотърновския университет

“СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Глава първа

ПРИНЦИПНИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 

Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, управлението и дейността на Православния богословски факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, наричан по-нататък Факултетът.

Чл. 2. Правилникът се приема от Факултетния съвет на Факултета и подлежи на утвърждаване от Академичния съвет на Университета.

Чл. 3. Факултетът е структурно звено на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” със седалище град Велико Търново. Открит е през м. декември 1990 г. – решение на АС /17.ХІІ.1990 г.

Чл. 4. Факултетът определя самостоятелно организационната си структура и приема Правилник за устройството и дейността си, съобразно нормативните актове за висшето образование и общоуниверситетския Правилник.

Чл. 5. Православният богословски факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” е образователен и научен център с общонационално значение, който осигурява базисна подготовка, специализация и квалификация в областта на православното богословие и църковната традиция, и провежда обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” и на образователната и научна степен “доктор”.

Чл. 6. (1) Факултетът подготвя в двете специалности – Теология и Иконография:

(2) Факултетът предлага на Академическия съвет за утвърждаване промени или откриване на нови специалности.

Чл. 7. Факултетът осъществява дейността си изцяло в духа на православното учение и традиции при съчетаване на академичната самостоятелност с държавните изисквания в областта на висшето образование, въз основа на съществуващите нормативни документи и в съответствие с Правилника за устройството и дейността на Великотърновския университет и произтичащите от него разпоредби.

Чл. 8. Факултетът поддържа връзки с другите православни висши и средни духовни учебни заведения в България, с административните структури на БПЦ, със сродни научни институции, религиозни и светски движения и благотворителни организации у нас и в чужбина.

Чл. 9. На територията на Факултета не се допуска съществуването и извършването на дейност и структури с политическа, прозелитична и националистическа основа.

 

Глава втора

УСТРОЙСТВО НА ФАКУЛТЕТА

 

Раздел І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 10. Факултетът се състои от катедри и обслужващи звена.

Чл. 11. Структурата на Факултета се определя от Академичния съвет.

Чл. 12. Персоналът на Факултета се състои от академичен състав и административен персонал.

Чл. 13. Обучаващите се във Факултета са студенти, специализанти, докторанти.

Чл. 14. Академичният състав и обучаващите се формират академичната общност на Факултета.

 

Раздел ІІ

КАТЕДРА

 

Чл. 15. Катедрата е звено на Факултета, което осъществява образователна и научноизследователска дейност по група сродни дисциплини.

Чл. 16. Катедрата се открива, преобразува или закрива с решение на Академичния съвет по предложение на Факултетния съвет.

Чл. 17. Катедрата се състои от академичен състав и организатор на учебния процес.

Чл. 18. Списъчният състав на катедрата са утвърждава от Факултетния съвет.

Чл. 19. Организаторът на учебния процес в дейността си се ръководи от: своята длъжностна характеристика, Правилника за административното обслужване, разпорежданията на Декана, заместник-деканите и ръководителя на катедрата.

Чл. 20. Организаторът на учебния процес подлежи на периодична атестация съобразно Правилника за атестиране на непреподавателския състав.

 

 

Раздел ІІІ

ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

Чл. 21. Обслужващо учебната и научно-изследователската работа на Факултета звено е Православният информационно-библиотечен център, наричан по-нататък Центърът.

Чл. 22. Центърът е създаден през пролетта (1 март) на 2003г. със съвместен договор между фондация “Покров Богородичен” и Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”.

Чл. 23. Центърът дава възможност за научно израстване и обогатяване на студентите от Православния богословски факултет и улеснява работата на преподавателите от Факултета.

Чл. 24. Центърът работи основно в три направления: библиотека, обмен на научна информация, практическа дейност по определени програми, свързани с проблеми на богословието, съвременния църковен живот, дяконията и т. н.

Чл. 25. Библиотеката в Центъра представлява филиал на Университетската библиотека.

Чл. 26. По предложение на Факултетния съвет Академичният съвет може да създава и други обслужващи звена на Факултета.

 

Раздел ІV

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

Чл. 27. Академичният състав на Факултета се състои от хабилитирани и нехабилитирани преподаватели.

Чл. 28. Длъжностите на академичния състав се заемат с конкурс и избор при условията и по реда, предвидени в Закона за научните степени и научните звания, Правилника за неговото приложение и Правилника на Университета.

Чл. 29. (1) За гост-преподаватели се избират преподаватели с дългогодишен стаж във Факултета или изявени научни работници.

(2) За хонорувани преподаватели и съвместители се избират авторитетни и изявени научни работници със заслуги за развитието на Факултета и неговите специалности.

(3) Асистентите, които в рамките на 6 години работа във Факултета не са се зачислили за обучение с цел придобиване на образователна и научна степен “Доктор” се атестират с отрицателна оценка.

Чл. 30. (1) Научно-преподавателският състав упражнява правата и изпълнява задълженията си в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование, Правилника за устройство и дейността на ВТУ, другите университетски правилници и в съответствие с академичната етика.

(2) Основни норми на академичната етика:

- отговорност и толерантност;

- уважение към колегите от академичния състав, докторантите и студентите, и зачитане на техните академични и човешки права;

- лоялност към Университета и Факултета и недопустимост на разпространението на материали, които уронват техния престиж;

- нетърпимост към прояви на корупция, дискриминация и сексуален тормоз.

(3) За грубо погазване на нормите на академичната етика Факултетният съвет предлага преподаватели за наказания на Ректора на ВТУ в съответствие със ЗВО и Кодекса на труда.

 

Раздел V

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Чл. 31. Осъществяването на учебната и научно-изследователската дейност на Факултета се подпомага от административен персонал.

Чл. 32. Учебният процес в административно отношение се обслужва от инспектори по студентското положение.

Чл. 33. В своята дейност инспекторите по студентското положение се ръководят от съответните длъжностни характеристики, Правилника за административното обслужване и разпорежданията на Декана и заместник-декана по учебната работа.

Чл. 34. Инспекторите по студентското положение подлежат на периодично атестиране съобразно Правилника за атестиране на непреподавателския състав.

Чл. 35. Работата на органите за управление на Факултета се подпомага от секретар на Факултета.

Чл. 36. Секретарят на Факултета се ръководи от своята длъжностна характеристика, Правилника за административното обслужване и от разпорежданията на Декана и на заместник-деканите.

Чл. 37. Секретарят на Факултета подлежи на периодична атестация съобразно Правилника за атестиране на непреподавателския състав.

 

Раздел VI

СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ

 

Чл. 38. (1) Във Факултета се обучават студенти, докторанти и специализанти.

(2) Студент е този, който се обучава за придобиване на образователните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист".

(3) Докторант е този, който притежава образователната степен "магистър" и се подготвя за придобиване на образователната и научна степен "доктор".

(4) Специализант е този, който повишава квалификацията си по специализиран учебен план, без да придобива по-висока образователна степен или нова специалност.

Чл. 39. Студентите, докторантите и специализантите имат права и задължения според Закона за висшето образование (ЗВО) и правилниците на Университета.

 

Глава трета

УПРАВЛЕНИЕ НА ФАКУЛТЕТА

 

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 40. (1) Органи за управление на Факултета са: Общото събрание, Факултетният съвет, Деканът.

(2) Помощни органи на Декана и на Факултетния съвет са: Факултетната комисия по качеството, Факултетната комисия за трансфер на академични кредити, Атестационната комисия, които функционират на основата на университетски правилници и други нормативни документи.

Чл. 41. Административното ръководство на Факултета се осъществява в съответствие с принципа на академичното самоуправление по смисъла на чл. 21, ал. 1 от ЗВО.

Чл. 42. При управлението на Факултета се спазва принципът на равноправие, разбиран като възможност за всеки член на академичната общност да участва при приемането на решения и тяхното изпълнение, съобразно съответните нормативни процедури.

Чл. 43. Органите за управление на Факултета спазват нормите на откритост и прозрачност при вземането и реализирането на своите решения.

 

Раздел П

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТА

 

Чл. 44. Общото събрание на Факултета, наричано по-нататък Общо събрание, е висш колективен орган за управление на Факултета.

Чл. 45. Общото събрание се състои от членовете на академичния състав на основен трудов договор, от представители на студентите и докторантите във Факултета, от представители на административния персонал. Членовете на академичния състав са най-малко 70 на сто, а на студентите и докторантите - най-малко 15 на сто от състава на общото събрание.

Чл. 46. Структурният състав на Общото събрание се определя от Факултетния съвет в съответствие със Закона за висшето образование и Правилника на Университета.

Чл. 47. Изборът на представителите на студентите и докторантите се извършва от общото събрание на докторантите и студентите във Факултета съобразно Правилника на Студентския съвет.

Чл. 48. Изборът на представителите на административния персонал се извършва от общото събрание на служителите във Факултета, които са на основен трудов договор с Университета.

Чл. 49. Мандатът на Общото събрание е четиригодишен.

Чл. 50. Общото събрание се представлява от неговия председател.

Чл. 51. Общото събрание на Факултета се свиква най-малко веднъж годишно от неговия председател по решение на Факултетния съвет, по искане на Декана или на една четвърт от списъчния му състав.

Чл. 52. Общото събрание може да бъде свикано и по реда на чл. 32. ал. 7 от ЗВО.

Чл. 53. Членовете на Общото събрание се информират писмено за неговото свикване не по-късно от 14 дни преди датата на заседанието, като им се изпраща проект за дневен ред.

Чл. 54. Заседанията на общото събрание са редовни, ако присъстват две трети от списъчния състав на членовете му. При определяне на кворума от него се изключват лицата в отпуск поради временна нетрудоспособност, бременност, раждане, за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от 1/4 от лицата в списъчния състав.

Чл. 55. (1) В заседанията на Общото събрание не могат да участват прекъснали обучението си или с неуредено положение студенти и докторанти;

(2) Заседанията на Общото събрание са открити.

Чл. 56. Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от

присъстващите членове.

Чл. 57. Общото събрание:

(1) избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател и негов заместник от хабилитираните си членове;

(2) избира с тайно гласуване хабилитирано лице за Декан на Факултета;

(3) определя числения състав на Факултетния съвет, квотите на нехабилитираните преподаватели, студентите и докторантите и избира с тайно гласуване неговите членове;

(4) изборът на членове на Факултетния съвет е мажоритарен по категории "хабилитирани преподаватели" и "нехабилитирани преподаватели" измежду всички членове на академичния състав и мажоритарен за студентската квота измежду студентските представители в Общото събрание:

(5) обсъжда и приема годишния доклад на Декана за учебната и научната дейност във Факултета и за неговото състояние;

(6) при необходимост създава комисии по различни аспекти от дейността на Факултета;

(7) решава и други въпроси, свързани с дейността на Факултета.

 

 

Раздел III

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

 

Чл. 58. Факултетният съвет е колективен орган за ръководство и контрол на дейността на Факултета.

Чл. 59. Факултетният съвет се състои от не по-малко от 25 члена и включва представители на академичния състав на основен трудов договор, студенти и докторанти. Не по-малко от три четвърти от членовете на факултетния съвет са хабилитирани лица.

Чл. 60. Мандатът на Факултетния съвет е четиригодишен.

Чл. 61. (1) Мандатът на Факултетния съвет не се прекъсва с провеждането на частични избори.

(2) Мандатите на допълнително избраните членове се прекратяват с изтичане на мандата на Факултетния съвет.

Чл. 62. Факултетният съвет се свиква на заседание от Декана.

Чл. 63. Факултетният съвет може да бъде свикан и по реда на чл. 32, ал. 7 от ЗВО.

Чл. 64. Заседанията на Факултетния съвет са редовни, ако присъстват две трети от списъчния състав на членовете му (чл. 36а, ал. 1 от ЗВО).

Чл. 65. Факултетният съвет:

(1) избира и освобождава с тайно гласуване заместник-декани по предложение на Декана;

(2) утвърждава с тайно гласуване ръководители на катедри по предложение на съответния катедрен съвет;

(3) определя структурния състав на общото събрание и организацията за избор на неговите членове;

(4) приема, отменя или изменя Правилника за устройството, управлението и дейността на Факултета;

(5) избира и повишава в длъжност нехабилитираните членове на академичния състав;

(6) прави предложения до Ректора на Университета за освобождаване от длъжност на членове на академичния състав на Факултета съгласно чл. 58. ал. 1 от ЗВО;

(7) прави предложения пред Общото събрание на Факултета и/или органите за управление на Университета по въпроси, свързани с дейността и състоянието на Факултета;

(8) приема учебните планове и учебните програми на специалностите, за чието преподаване отговаря Факултета, и плановете за обучение на докторанти и специализанти;

(9) одобрява конкурсните програми за асистентските, докторантските и специализантските конкурси;

(10) определя научни ръководители на докторантите и специализантите;

(11) ежегодно одобрява и контролира учебната натовареност на членовете на академичния състав;

(12) препоръчва за отпечатване научни трудове, учебници, монографии и други творчески постижения в издателската база на Университета и следи за
навременното им излизане от печат;

(13) по предложения на катедрите определя броя на членовете и избира състава и ръководството на Атестационната комисия на Факултета, Факултетната комисия по качеството. Факултетната комисия за трансфер на академични кредити;

(14) обсъжда и приема резултатите от атестирането на членовете на академичния състав на Факултета и в случаите по чл. 58, ал. 1, т. 6 от ЗВО ги предлага на Ректора за решение;

(15) обсъжда, дава препоръки и взема решения по дейността на отделните факултетни звена;

(16) наблюдава състоянието на библиотечната и информационната база на Факултета и взема мерки за нейното усъвършенстване;

(17) взема решения по финансовите въпроси на Факултета;

(18) приема годишния отчет на Декана за учебната и научната дейност във Факултета;

(19) прави предложения пред Академичния съвет за присъждане на почетното звание "доктор хонорис кауза";

(20) приема план и взема решения за творческите отпуски на академичния състав съгласно чл. 55 (2) от ЗВО.

Чл. 66. Факултетният съвет предлага на Академичния съвет:

(1) проекти за създаване, преобразуване или закриване на катедри и обслужващи звена към Факултета;

(2) проекти на учебни планове и квалификационни характеристики по степени и специалности;

(3) обявяване на конкурси по чл. 50 от ЗВО;

Чл. 67. Факултетният съвет взема и други решения, свързани с дейността на Факултета.

Чл. 68. Факултетният съвет работи на основата на следните правила:

1. Всички въпроси за разглеждане се внасят с докладни записки от заместник-деканите, ръководителите на помощните органи, ръководителите на катедри. Предложенията на катедрите се придружават от протокол, удостоверяващ обсъждането и приемането им от катедрения съвет.

2. Заседанията на Факултетния съвет се насрочват от Декана не по-късно от една седмица преди провеждането им, като всички членове се уведомяват за дневния ред. До разглеждане се допускат само материалите, депозирани в канцеларията на Факултета не по-късно от два дни преди заседанието на Факултетния съвет.

3. Членове на Факултетния съвет, които безпричинно не са посещавали 4 заседания, се предлагат на Общото събрание за отписване от състава на Факултетния съвет.

4. Членовете на Факултетния съвет имат право на по едно изказване и една
реплика по всяка точка от приетия дневен ред.

5. Факултетният съвет не разглежда анонимни и персонални обвинения, нападки и обиди, несвързани пряко с учебния процес и научната дейност.

6. Деканът има право да отстрани членове на Факултетния съвет от заседание за грубо погазване на колегиалната етика и културата на общуване. Неговото решение може да бъде отхвърлено с решение на съвета с обикновено мнозинство.

7. При избор на преподаватели и при повишаване в научно звание гласуват само хабилитираните членове на Факултетния съвет.

 

Раздел IV

ДЕКАН

 

Чл. 69. Деканът на Факултета е хабилитирано лице на основен трудов договор с Университета, което в рамките на мандата не навършва пенсионна възраст. Той се избира с тайно гласуване за срок от 4 години от Общото събрание на Факултета.

Чл. 70. Кандидатури за длъжността Декан могат да се издигат от катедрените съвети, както и от всеки член на Общото събрание.

Чл. 71. Един и същ член на академичния състав не може да бъде избиран на длъжността Декан за повече от два последователни мандата.

Чл. 72. (1) Мандатът на Декана се прекратява предсрочно в случаите по чл. 35 от ЗВО и при навършване на 65-годишна възраст.

(2) В този случай Общото събрание на Факултета провежда частичен избор в срок до 2 месеца.

Чл. 73. Деканът се освобождава по негово желание или може да бъде отзован преди изтичане на мандата с решение на Общото събрание на Факултета, прието с обикновено мнозинство.

Чл. 74. При временна невъзможност за избор на Декан Ректорът на Университета назначава за срок до три месеца временно изпълняващ длъжността.

Чл. 75. Деканът:

(1) ръководи Факултета и го представлява;

(2) по право е член на Факултетния съвет и е негов председател;

(3) предлага на Факултетния съвет кандидатури на хабилитирани лица за заместник-декани;

(4) организира, контролира и отчита учебния процес и приема на студенти, докторанти и специализанти;

(5) създава Декански съвет с консултативни функции;

(6) организира провеждането на конкурсните изпити за научнопреподавателски кадри и за докторанти;

(7) изпълнява функции, произтичащи от законодателството и от правилниците на Университета.

 

Раздел V

ЗАМЕСТНИК-ДЕКАН

 

Чл. 76. Заместник-деканът е хабилитирано лице (или по изключение с образователна и научна степен “доктор”) на основен трудов договор с Университета.

Чл. 77. Заместник-деканът:

(1) подпомага дейността на Декана и има право да го представлява в случаите, когато е упълномощен от него;

(2) организира, контролира и носи отговорност за работата на определено направление в дейността на Факултета;

(3) участва в заседанията на Факултетния съвет с право на съвещателен глас, ако не е избран за негов член от Общото събрание.

Чл. 78. Направлението, за което отговаря заместник-деканът, се определя при неговия избор от Факултетния съвет по предложение на Декана.

Чл. 79. Мандатът на заместник-декана приключва заедно с мандата на Декана, който го е предложил за избор от факултетния съвет.

Чл. 80. Един и същ член на академичния състав не може да бъде избиран на длъжността заместник-декан за повече от два последователни мандата.

Чл. 81. (1) Мандатът на заместник-декана се прекратява предсрочно в случаите по чл. 35 от ЗВО и при навършване на 65-годишна възраст.

(2) В този случай Факултетният съвет провежда частичен избор в срок до 2 месеца.

Чл. 82. Заместник-деканът се освобождава по негово желание или може да бъде отзован преди изтичане на мандата с решение на факултетния съвет, прието с обикновено мнозинство.

Чл. 83. При временна невъзможност за избор на заместник-декан Ректорът назначава за срок до три месеца временно изпълняващ длъжността;

Чл. 84. Деканът, заместник-деканите и други лица по конкретна преценка на Декана за всеки отделен случай формират помощен консултативен орган в съответствие с чл. 34 от ЗВО и чл. 28, ал. 2, т. 5 от Правилника на Университета, който се нарича Декански съвет.

 

Раздел VI

АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ

 

Чл. 85. Приносът на всеки член на академичния състав в учебната, научноизследователската, административната и други дейности се оценяват и атестират веднъж на 3 години за нехабилитираните и веднъж на 5 години за хабилитираните преподаватели.

Чл. 86. Оценяването и атестацията се извършват по предварително оповестени показатели, критерии и процедура, определени в т. 80-84 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за приложение на Закона за научните степени и научните звания и в Правилника за атестиране на преподавателските, научно-преподавателските и изследователските кадри в Университета.

Чл. 87. (1) За осъществяване на атестационната дейност Факултетният съвет избира Атестационна комисия.

(2) Мандатът на Атестационната комисия е две години.

(3) Членовете на комисията са хабилитирани лица. Председателят и секретарят на комисията се избират от Факултетния съвет.

(4) Членството в Атестационната комисия изключва участие в управлението на Университета и Факултета на ниво еднолични ръководни длъжности.

(5) Всяка катедра има свой представител в Атестационната комисия, предложен от съответния катедрен съвет и избран от Факултетния съвет.

Чл. 88. В своята работа Атестационната комисия е независима и се ръководи само от действащото законодателство и от правилниците на Университета.

Чл. 89. Заседанията на Атестационната комисия са редовни, ако присъстват три четвърти от списъчния състав на членовете й.

Чл. 90. Атестационната комисия представя своите предложения за атестиране на членове на академичния състав за утвърждаване от Факултетния съвет.

 

Раздел VІІ

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО

 

Чл. 91. Факултетната комисия по качеството (наричана по-долу Комисията) е орган за реализация на системата за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав на факултетно равнище.

Чл. 92. Съставът на комисията включва: председател (зам-Деканът, отговарящ за качеството) и членове (катедрените отговорници по качеството, по един представител на студентите и докторантите).

Чл. 93. По преценка на Факултетния съвет в състава на Комисията могат да бъдат включени и други членове.

Чл. 94. Комисията наблюдава цялостната дейност по осигуряване на качеството във Факултета.

Чл. 95. Комисията обсъжда лекционните курсове на новохабилитираните преподаватели и в случаите, в които лекции се четат по изключение от “доктори”.

Чл. 96. Функциите на комисията са съобразени с университетския Наръчник по качеството на обучението.

Чл. 97. Въз основа на предложения от катедрите, Комисията съставя план за творческите отпуски на академическия състав на Факултета и го внася за утвърждаване от Факултетния съвет.

Чл. 98. Съставът на Комисията се избира от Факултетния съвет.

 

 

Раздел VІІІ

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ

 

Чл. 99. Съгласно Системата за трансфер на академични кредити (СТАК), утвърдена от Академичния съвет на ВТУ, Факултетният съвет избира Комисия по трансфер на кредити.

Чл. 100. Председател на комисията и факултетен координатор по СТАК е заместник Деканът по учебната работа.

Чл. 101. (1) Факултетната комисия по трансфер на кредити включва факултетния координатор по СТАК, инспекторите по студентско положение и по един представител на катедрите, предложен от катедрения съвет и избран от Факултетния съвет.

(2) Всеки член на комисията отговаря за трансфера на академични кредити по една или няколко специалности.

Чл. 102. (1) Кредитите са оценка на задълженията, които студентите трябва да изпълнят по дадена дисциплина или модул като част от общите задължения, необходими за успешно завършване на една учебна година или семестър.

(2) По всяка дисциплина кредитите се формират от хорариум от лекции и от практически и семинарни упражнения, самостоятелна работа (работа в Информационно-библиотечния център, курсови работи, богослужебна практика и др.), индивидуална работа с преподавателя, положени изпити и др. форми на оценяване. Кредитите могат да се присъждат и за защитена курсова или дипломна работа, когато тези дейности са част от учебния план.

(3) Кредитите се присъждат на студенти, които успешно са завършили курса по съответната учебна дисциплина и/или модул чрез полагане на изпит или друг начин на оценяване.

(4) Системата по ал. 1 се основава на 60 кредита за учебна година или 30 кредита за семестър, разпределени по учебни дисциплини и/или модули, съгласно учебния план на специалността и образователно-квалификационната степен, или на друг, съвместим с тази система брой кредити.

Чл. 103. Въпросите за признаване на кредити и за осигуряване на информационния пакет във връзка с паралелно обучение или прехвърляне се разглеждат и решават в следния ред: отговорник за съответната специалност от Факултетната комисия за трансфер на академични кредити - председател на комисията - Декан - заместник-ректор по учебната дейност - Ректор.

 

Раздел IX

КАТЕДРЕН СЪВЕТ

 

Чл. 104. (1) Катедреният съвет е колективен орган за управление на катедрата съгласно чл. 26д от ЗВО.

(2) Катедреният съвет се състои от членовете на академичния състав в катедрата, които са на основен трудов договор.

(3) Съставът на катедрата се определя от Факултетния съвет според шифрите на научни специалности и научното направление на катедрата.

(4) В заседанията на катедрения съвет могат да участват без право на глас докторантите и представители на студентите.

Чл. 105. Заседанията на катедрения съвет са редовни ако присъстват две трети от списъчния състав на членовете му.

Чл. 106. (1) Катедреният съвет се свиква на заседание най-малко един път месечно от ръководителя на катедрата.

(2) Заседанията на катедрения съвет се председателстват от ръководителя на катедрата.

(3) Протоколите от заседанията на катедрения съвет се водят и оформят от организаторите на учебния процес на катедрите.

Чл. 107. Катедреният съвет:

(1) обсъжда учебните планове на специалностите и учебните програми по дисциплините, осигурявани от преподаватели от съответната катедра;

(2) прави предложения пред Факултетния съвет за приемане на нови учебни планове и за частични промени в текущите учебни планове;

(3) прави предложения пред Факултетния съвет за приемане на учебните програми по отделните дисциплини и актуализира тези програми периодично;

(4) обсъжда и утвърждава темите, научните ръководители и рецензентите на дипломните работи;

(5) ежегодно предлага за одобрение от Факултетния съвет на учебната натовареност на членовете от катедрата;

(6) прави предложения за избор на гост-преподаватели, съвместители и хонорувани преподаватели въз основа на конкретен брой часове, предвидени в учебния план, които не могат да бъдат взети от преподавателите на основен трудов договор;

(7) прави предложения пред Факултетния съвет за членове на Атестационната комисия, Факултетната комисия по качеството и Факултетната комисия по трансфер на кредити;

(8) оценява работата на академичния и административния състав на катедрата и прави предложения за промени в тяхното служебно положение съгласно нормативните документи и правилниците за атестиране;

(9) прави предложения за обявяване на конкурси за хабилитирани или нехабилитирани преподаватели;

(10) обсъжда научни трудове в съответното научно направление и взема становище относно научните им качества; прави предложения за зачисляване на докторанти, за разкриване на процедури за защита на научни степени съгласно ЗВО, ЗНСНЗ и Правилника за неговото приложение;

(11) прави предложения за разрешаване на творчески отпуски, специализации и квалификации на членовете на академичния състав на катедрата; приема отчети на резултатите от тези форми;

(12) осъществява дейност по присъждане на научни степени и звания в съответствие с разпоредбите на Закона за научните степени и звания и останалите нормативни актове в тази област;

(13) избира катедрен отговорник по качеството на обучението;

(14) предлага на Факултетния съвет за избиране или за освобождаване на ръководителя на катедрата; гласуването в катедрата е тайно;

(15) приема годишния отчет на ръководителя на катедрата и годишните планове и отчети на членовете на катедрата;

(16) обсъжда и решава други въпроси, произтичащи от учебния процес и научно­изследователската дейност на катедрата.

 

Раздел Х

РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА

 

Чл. 108. (1) Ръководителят на катедрата (наричан по-нататьк ръководителят) е хабилитирано в научната област на катедрата лице на основен трудов договор, което към момента на избора не е навършило законно установената възраст за пенсия.

(2) Ръководителят се избира с тайно гласуване за срок от 4 години от катедрения съвет, като изборът се утвърждава от Факултетния съвет в съответствие с процедурата, заложена в чл. 26д, ал, 4 от ЗВО.

(3) Ръководителят на катедрата организира и ръководи цялостната й дейност съобразно нормативните документи и решенията на висшестоящите органи и я представлява.

Чл. 109. Ръководителят:

(1) отговаря за учебната и научно-изследователската работа на преподавателите от катедрата;

(2) председателства заседанията на Катедрения съвет и се отчита за дейността си пред него;

(3) има право да отстрани членове на катедрения съвет от заседание за грубо погазване на колегиалната етика и културата на общуване; решението за отстраняване може да бъде отменено от катедрения съвет с обикновено мнозинство.

(4) контролира изпълнението на взетите от Катедрения съвет решения, както и спазването от страна на академичния състав на катедрата на решенията, взети от
другите ръководни органи на Факултета и Университета;

(5) предлага на Декана решенията на Катедрения съвет, които трябва да бъдат одобрени от Факултетния съвет или прави предложения по учебната и научно­
изследователската дейност;

(6) предлага за утвърждаване от Декана състави на докторантски изпитни комисии;

(7) ръководи текущата работа на служителите, които обслужват административно катедрата, като се съобразява със задачите, поставени им от висшестоящи органи;

(8) отговаря за своевременното информиране на членовете на катедрата за разпореждания на Ректорското и Деканското ръководство, както и за сведения от текущ характер.

 

Раздел XI

КАТЕДРЕН ОТГОВОРНИК ПО КАЧЕСТВОТО

 

Чл. 110. Катедреният отговорник по качеството осъществява информационна, организационна и контролна дейност по прилагането на системата за качество на обучението на катедрено равнище.

Чл. 111. Катедреният отговорник по качеството има ранг на заместник-ръководител на катедрата.

Чл. 112. Функциите на катедрения отговорник по качеството са съобразени с университетския Наръчник по качеството на обучение.

 

Раздел XII

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 113. (1) Изборната кампания се провежда в рамките на университетската процедура за избор на органи за управление по низходящ принцип в следната последователност:

1. Действащият Факултетен съвет определя структурния състав на Общото
събрание на Факултета;

2. Деканът организира провеждането на Общото събрание на
административния персонал за избор на представители в Общото събрание на
Факултета;

3. Студентският съвет организира провеждането на Общото събрание на
всички студенти и докторанти във Факултета за избор на техни представители в
Общото събрание на Факултета;

4. Провежда се Общото събрание на Факултета, което избира свой
председател, заместник-председател, Факултетен съвет и Декан. За избрани членове на Факултетния съвет се считат кандидатите, събрали най-много гласове до попълване на съответната квота.

5. Провежда се първото заседание на новоизбрания Факултетен съвет, на
което се избират заместник-декани, Атестационна комисия, Факултетна комисия по
качеството и редакционна колегия на списание "Теология".

6. Провеждат се заседания на катедрените съвети за избор на ръководители
на катедри. Ако Катедреният съвет не избере ръководител с две гласувания, той се
избира и утвърждава от Факултетния съвет по предложение на Декана;

7. Провежда се заседание на Факултетния съвет за утвърждаване на
ръководителите на катедри;

(2) Всички избори се провеждат с обикновено мнозинство при необходим кворум - две трети от списъчния състав на съответния избиращ орган след евентуално редуциране.

Чл. 114. (1) При необходимост се провеждат частични избори.

(2) Мандатът на изборния орган не се прекъсва при провеждане на частични избори.

(3) Функциите на избрания на изборна ръководна длъжност се прекъсват, ако същият навърши възраст за пенсия.

 

Глава четвърта

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

 

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 115. (1) Учебната дейност във Факултета се провежда съобразно действащото законодателство и правилниците на Университета.

(2) Учебната дейност се основава на принципите за свобода на преподаването и осигуряване на високо качество на обучението.

Чл. 116. (1) Учебният процес се осъществява в съответствие с общочовешките ценности и националните традиции.

(2) Учебното съдържание е независимо от идеологии, прозелитизъм и политически доктрини.

Чл. 117. В учебната работа Факултетът се съобразява с държавните приоритети и националната политика в образователната сфера.

 

Раздел II

ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И ДОКТОРАНТИ

 

Чл. 118. Приемането на студенти и докторанти във Факултета се извършва чрез конкурсен изпит при спазване на изискванията, заложени в действащото законодателство и правилниците на Университета.

Чл. 119. Съставът на кандидатстудентските изпитни комисии се утвърждава от Факултетния съвет по предложение на Декана.

Чл. 120. Приемането на специализанти във Факултета се осъществява при условия и по ред, определени в правилниците на Университета.

 

Раздел III

УЧЕБЕН ПРОЦЕС

 

Чл. 121. (1) Учебният процес във Факултета се провежда по учебна документация за всяка специалност, която обхваща квалификационни характеристики по степени, учебен план, учебни програми на изучаваните дисциплини и ежегоден график на учебния процес.

(2) Учебният план е основен документ, който определя структурата на учебния процес.

(3) Обучението във Факултета се извършва по задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

(4) Практическата подготовка на студентите за придобиване на педагогическа правоспособност в редовно и задочно обучение се провежда в съответствие с единните държавни изисквания и съгласно учебните планове за всяка специалност.

Тя се осъществява чрез следните форми на обучение:

а. Хоспетиране - включва наблюдение и анализ на уроци и други
организационни форми на обучение, осъществявано под непосредственото
ръководство на преподавател по методика на обучението.

б. Текуща учебна практика - включва изнасяне на уроци от студентите и
обсъждането им в педагогическата група в училище.

в. Преддипломна педагогическа практика - включва самостоятелно участие
на студентите в учебно-възпитателния процес в училищата под ръководството на
базовия учител и съответния преподавател по методика. Преддипломната
педагогическа практика се провежда под ръководството на базов учител и методист
в определения от учебния план период и завършва с държавен практикоприложен
изпит.

(5) Практическата подготовка по ал. 4 за задочните студенти се извършва по местоживеене.

Чл. 122. (1) Непосредствена отговорност за организацията и качеството на обучението носят съответните катедри.

(2) За учебни дисциплини от друга област на науката, заложени в учебния план на дадена специалност, се осигуряват преподаватели от съответната катедра с решение на нейния катедрен съвет. Ръководителите на катедри се обръщат с докладни записки към другите катедри за уточняване на необходимостта от преподаватели по съответните дисциплини, които не могат да бъдат покрити от състава на катедрата.

(3) Индивидуалната годишна учебна заетост на преподавателите (щатни и хонорувани) се предлага и утвърждава в следния ред: катедрен съвет – ръководител на катедра – заместник-декан по учебната дейност – Декан – Ректор. Спорните въпроси се решават на Декански съвет с участие на ръководителите на катедри или от Факултетния съвет при утвърждаване на учебната заетост.

Чл. 123. В образователния процес преподавателите са длъжни:

(1) да изпълняват задълженията си в съответствие с длъжностната характеристика, утвърдения учебен план, учебната програма и семестриалния учебен график;

(2) да съблюдават научната, учебната, професионалната и академичната етика;

(3) да осигуряват учебния процес с най-новото научно знание и с информация за литературата по съответното професионално направление;

(4) да не извършват политическа и прозелитична дейност при преподаването и организирането на обучението;

(5) да изпълняват задълженията, включени в учебната дейност на преподавателите, а именно:

а. задължителна аудиторна заетост;

б. допълнителна учебна заетост – разработване на учебни курсове и учебни планове, подготовка на тестове, учебна литература, технически средства за обучение и др.;

в. индивидуална работа със студентите;

г. участие в дейности по оценяването, изпитни комисии, съвети, семинари и пр.,

д. организационно-техническа дейност, свързана с учебния процес.

 

Раздел ІV

СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ

 

Чл. 124. (1) Формите за проверка и оценка на знанията и уменията на студентите се определят в учебните планове за всяка специалност и в учебните програми по всяка дисциплина.

(2) Студентите се допускат до явяване на съответните семестриални изпити само след получени подписи от преподавателите, с които се удостоверява, че студентите са изпълнили задълженията си по учебната дисциплина съгласно учебния план. При писмено възражение за проявен субективизъм от страна на преподавателите Деканът назначава независима тричленна комисия, която окончателно решава допускането на студента до изпит.

(3) Изпитите се провеждат в писмена или устна форма, като основна форма за оценяване на знанията във Факултета е писменият изпит.

Чл. 125. (1) Изпитът се провежда от титуляра на дисциплината и от асистента;

(2) По изключение, изпитът може да се проведе и от друга комисия, назначена от Декана, в съгласие с ал. 2 от чл. 123;

(3) Писмените работи се съхраняват от организатора на учебния процес в съответната катедра за срок от една година.

(4) Членовете на изпитната комисия са длъжни да нанесат оценките от изпита в главната книга в едноседмичен срок.

(5) Изпитването със защита на рефератни тези или курсови работи се допуска, ако това е предвидено в учебния план на специалността и в учебната програма на дисциплината. В този случай се прилагат условията на ал. 3.

(6) Титулярът на учебната дисциплина има право да освобождава студенти от явяване на изпит, когато тези студенти са показали високи резултати в текущия контрол и са покрили всички изисквания съгласно с учебния план и учебната програма на съответната дисциплина. В този случай титулярът вписва оценките в изпитния протокол и главната книга.

(7) Студентите могат да се явяват на изпит извън графика на техния курс само на дати, на които съответните преподаватели имат насрочен такъв.

(8) На бременни и майки с деца до 3-годишна възраст се разрешава облекчен режим за явяване на изпити съгласно индивидуален план, одобрен от заместник декана по учебната дейност и при спазване на условията на чл. 13 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

(9) Не се разрешава повторно явяване на изпит за повишаване на оценката, когато тя е различна от слаб (2).

(10) При доказан опит за преписване по време на изпит по предложение на титуляра
или на председателя на комисията Деканът налага административни наказания.

Чл. 126. (1) Знанията и уменията на студентите се оценяват по шестобална скала в цели единици от 2 до 6 в съответствие с чл. 44 от ЗВО.

(2) Заедно с оценките по шестобалната скала се вписват и съответствията по
скалата на ЕСТS, както следва: отличен - А; мн. добър - В; добър - С; среден - D,
Е; слаб-FХ, F.

(3) На студентите, получили положителна оценка не по-ниска от среден 3, се
присъждат определените в учебния план за съответната дисциплина кредити.
Кредитите са цифрово изражение на пълната студентска заетост в процеса на
обучение.

 

Раздел V

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

 

Чл. 127. Обучението по всяка специалност завършва с държавен изпит (за степента бакалавър) или със защита на дипломна работа (за степента магистър).

Чл. 128. (1) Държавният изпит или защитата на дипломната работа се провежда съгласно държавните изисквания за дипломиране пред държавна комисия от хабилитирани преподаватели.

(2) По изключение в състава на комисията за придобиване на бакалавърска степен
могат да участват и преподаватели с образователна и научна степен "доктор".

(3) В комисията могат да се включат и външни за висшето училище лица.

Чл. 129. (1) Молби за допускане до държавен изпит или дипломна работа се подават при организаторите на учебния процес по график, определен от Декана. Молбите за допускане до дипломна работа съдържат резолюция на инспектор по студентското положение, данни за успеха, както и съгласието на научния ръководител.

(2) Ръководители на дипломанти могат да бъдат хабилитирани преподаватели или
по решение на катедрените съвети – преподаватели, които притежават образователната и научна степен “доктор” и водят лекции по сродна с темата дисциплина.

(3) Катедрените съвети обсъждат дипломните работи в следния порядък:

а. При представяне на тезата и съответния тезисен план;

б. Непосредствено преди завършването на дипломната работа.

(4) Катедрените съвети вземат решение за допускане до защита на дипломна работа съгласно условията в учебния план и решенията на органите за управление, утвърждават темите и научните ръководители според профила на техните научни и преподавателски ангажименти.

(5) Крайният срок за предаване на готовите дипломни работи (в два разпечатани
екземпляра заедно с едно копие на електронен носител) в съответната катедра е три
седмици преди насрочената дата за защита.

(6) Ръководителят на катедрата след обсъждане в катедрения съвет определя
рецензент, който е длъжен да представи своята рецензия 5 (пет) дни преди датата за
защита. При доказано плагиатство по предложение на Ръководителя на катедрата Деканът налага административни наказания.

(7) В десетдневен срок след защитата председателят на държавната изпитна
комисия предава за съхранение във факултетската библиотека единия екземпляр от дипломната работа. Съставя се протокол, подписан от председателя на комисията и от библиотекар.

(8) Вторият екземпляр от дипломната работа заедно с копието на електронен
носител се съхранява в съответната катедра.Факултетът поддържа база данни за успешно защитените дипломни работи. Тя включва информация за дипломанта, темата, научния ръководител, оценката и местонахождението на достъпния за ползване екземпляр.

(9) Не се допуска ползването на вече защитени дипломни работи от дипломанти
пред защита извън помещението на факултетната библиотека,

Чл. 130. (1) Държавният изпит е писмен и продължава 5 (пет) часа.

(2) Административното ръководство на държавния изпит се осъществява от
заместник-декана по учебната дейност.

(3)Писмените държавни изпити могат да бъдат анонимни по решение на
комисията. Комисията задължително поставя оценки на всички явили се. Оценките
се мотивират и подписват от всички нейни членове. Окончателната оценка на
писмената работа се определя от изпитната комисия на основата на оценките,
поставени от всеки неин член.

(4) Квесторите за държавните изпити се определят със заповед на Декана.

(5) Квестори на държавния изпит са организаторите на учебния процес. При
необходимост за квестори могат да бъдат определени и преподаватели.

Чл. 131. Писмените изпитни работи се съхраняват от инспекторите по студентско положение за срок от една година.

Чл. 132. Държавният практико-приложен изпит се състои от изнасяне и защита на разработения от обучавания урок. Полага се пред държавна изпитна комисия, чиито състав се определя със заповед на Ректора на ВТУ. В състава на комисията се включва и базовият учител.

 

Раздел VI

ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ

 

Чл. 133. Обучението на специализанти се осъществя съобразно действащото законодателство и правилниците на Университета.

 

Раздел VII

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР

 

Чл. 134. Докторантурата се осъществява по индивидуален учебен план и включва подготовка и полагане на изпити, педагогическа дейност и защита на дисертационен труд.

Чл. 135. Факултетният съвет избира научния ръководител на докторанта, утвърждава учебния му план и ежегодно го атестира.

Чл. 136. Ръководител на докторант може да бъде хабилитирано лице или доктор на науките.

Чл. 137. Докторантурата може да се осъществява и чрез самостоятелна подготовка, за която се осигурява обучение в съответствие с другите форми на докторантура.

Чл. 138. Образователната и научна степен "доктор" се дава на докторант, който е положил изпитите, предвидени в учебния план, и е защитил дисертационен труд при условията и по реда на Закона за научните степени и научните звания.

Чл. 139. Приемът и обучението на докторантите се осъществява в съответствие с Правилника за прием и обучение на докторанти във ВТУ "&Св. св. Кирил и Методий".

 

Глава пета

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ

 

Чл. 140. (1) Студентите в Православния богословски факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" се ползват с права и имат задължения съгласно ЗВО (чл. 42, ал. 8 и чл. 70), Правилника на Университета (чл. 50-55) и Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите във ВТУ (чл. 28-39). (2) Студентите във Факултета имат право:

а) да получават квалифицирана помощ и ръководство за своето професионално и творческо израстване;

б) да избират от определените в учебните планове избираеми и факултативни дисциплини, като този избор трябва да бъде заявен във факултетната канцелария до края на предходния семестър;

в) да прекъсват обучението си по семейни и други причини до пет години като всяка година подават молба до Декана за актуализиране на тяхното желание; да отсъстват от учебни занятия до 1 месец всяка календарна година по болест, семейни и други лични причини;

г) майки на деца до три години могат да бъдат освободени от учебни занятия за не повече от два семестъра;

д) при успех не по-малко от 5.00 (на базата на оценките от всички семестри) да се обучават по индивидуален план или да посещават аудиторни занятия до 50% по семейни причини или ако работят и са подали молба до Декана с копие от трудовия договор;

е. да обжалват лишаването от подпис на преподавателя или неговата оценка в тридневен срок, след което Деканът назначава комисия за решаване на случая съгласно чл. 13 (2) от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите във ВТУ.

Чл. 141. (1) Прехвърляне на студенти от една специалност в друга в рамките на Факултета се разрешава от Декана при отличен успех и обосновани мотиви. При отказ се препоръчва обучение едновременно с обучението им по първата специалност при условията на Правилника за обучение на студенти във ВТУ по нова специалност едновременно с обучението им по първата специалност;

(2) Право на прехвърляне в друг факултет или в друго висше училище по реда на
чл. 38 ал.2 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и
правата и задълженията на студентите имат студенти с отличен успех и обосновани
мотиви. При отказ се препоръчва обучение едновременно с обучението им по
първата специалност.

(3) Желанието на студентите за предсрочно завършване на специалността се
обосновава и подкрепя с документи. При положителна резолюция от Декана студентът следва да изпълни всички условия по учебния план за годините, които слива и условията на университетските правилници. Молби за предсрочно завършване се приемат след завършен първи курс.

(4) При прехвърляне от една специалност в друга студентите се записват в първи курс. Изключения се допускат при наличие на не повече от три приравнителни изпити.

Чл. 142. Студентите са длъжни:

1. да посещават редовно предвидените в учебния план занятия и да изпълняват в
срок и качествено всички контролни и домашни задания, курсови работи,
практически задачи и др.;

2. да се подготвят старателно за практическите и лекционните занятия;

3. да полагат изпитите си в определените срокове;

4. да опазват предоставената им учебна, техническа и лабораторна база;

5. да спазват моралните норми и вътрешния ред, да пазят името и престижа на
Университета и Факултета.

Чл. 143. В края на всеки семестър преподавателите удостоверяват с подпис редовното участие на студентите в учебния процес (лекции, семинарни занятия, учебни практики) и изпълнението на задълженията по учебната дисциплина, независимо от това, дали по учебната дисциплина предстои семестриален изпит.

Чл. 144. (1) Студентите се допускат до изпит само след получени подписи от преподавателите по съответната учебна дисциплина.

(2) Студентите получават заверка на съответния семестър след изпълнение на
всички ангажименти по учебния план, успешно полагане на изпитите и
присъждането на съответния брой академични кредити.

(3) Студентите записват всеки следващ семестър след заверка на предходния
семестър или при присъдени не по-малко от 20 академични кредита за предходния
семестър.

(4) При неизпълнение на изискванията по предходната алинея студентът прекъсва
обучението си за един семестър, през което време той губи правата си на студент,
след което презаписва съответния семестър.

Чл. 145. (1) Студент, който наруши Закона за висшето образование, Правилника за дейността на ВТУ, Правилника за структурата и организацията на учебния процес във ВТУ и настоящия Правилник, се наказва със:

а) забележка;

б) предупреждение за отстраняване от ВТУ:

в) отстраняване от ВТУ за определен срок.

Наказанията по т. 1 и т. 2 се налагат и отменят от Декана, а наказанието по точка 3 - от Ректора по предложение на Декана.

(2) Преди определяне степента на наказанието се изискват писмени обяснения от студента.

 

Глава шеста

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ.

МЕЖДУНАРОДНО И ВЪТРЕШНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

 

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 146. (1) Провеждането на научни изследвания е основно право и задължение на преподавателския състав.

(2) Научна дейност се провежда и от специално назначени за целта лица, както и от студенти, докторанти и специализанти.

Чл. 147. Основни принципи при реализирането на тази дейност на академичния състав са свободата при провеждането на научни изследвания и свободата на творческите изяви.

Чл. 148. Научните изследвания се провеждат при спазването на принципа за равнопоставеност, разбиран като равна възможност за достъп до финансиране на изследванията чрез прилагане на конкурсното начало.

Чл. 149. Научните изследвания във Факултета са насочени към създаването на нови научни знания или научно-приложни продукти, както и за развитие на обучението.

Чл. 150. Организацията и управлението на научноизследователската дейност се регламентира в правилниците на Университета.

Чл. 151. (1) Научно-изследователската работа се осъществява в постояннодействащите основни университетски научни звена (институтите).

(2) Други организационни форми за провеждането на научно-изследователска работа са:

а) катедрените колективи;

б) научно-изследователски групи, клубове и кръжоци;

в) краткосрочни програми, временни и неформални колективи;

г) индивидуална творческа дейност на всеки член на академичния състав на
Факултета.

Чл. 152. Органите за управление на Факултета оказват съдействие при провеждането на индивидуалната научно-изследователска работа на всеки член на академичния състав.

Чл. 153. В научно-изследователската дейност на Факултета могат да бъдат привлечени и външни сътрудници.

Чл. 154. Факултетът осигурява възможност на академичния състав да продължи научно-изследователската си работа и след формалното напускане на Университета (поради пенсиониране, завършване курса на обучение и др.).

Чл. 155. Финансирането на научно-изследователската дейност се осъществява съобразно действащото законодателство и правилниците на Университета.

Чл. 156. За научно-изследователската си работа академичният състав ползва материална база, предоставена от Университета.

Чл. 157. Факултетът организира, по предложения на катедрите, научни прояви (конференции, семинари и др.).

Чл. 158. Научно-изследователската дейност се провежда при спазване на планово-отчетното начало.

 

Раздел II

МЕЖДУНАРОДНО И ВЪТРЕШНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

Чл. 159. Православният богословски факултет сключва споразумения за сътрудничество с други академични звена и организации, които могат да бъдат закрепени и с договори на университетско равнище.

Чл. 160. (1) Православният богословски факултет кани по преценка и с решение на Факултетния съвет гост-преподаватели от чужбина и изявени преподаватели и учени от страната за изнасяне на публични лекции, за представяне на книги и списания.

(2) Периодично в Православния информационно-библиотечен център към Факултета се представят книги и други издания на членовете на академичния състав и се популяризира научното творчество на преподавателите и студентите.

Чл. 161. Православният богословски факултет осъществява международно сътрудничество в рамките на междууниверситетските договори, чрез самостоятелно и колективно кандидатстване за подкрепа на проекти по европейските и други международни програми.

 

Раздел III

СПИСАНИЕ “ТЕОЛОГИЯ"

 

Чл. 162. Печатен орган за популяризиране научно-изследователските постижения на академичния състав на Факултета и за публикуване разработките на външни автори е списание "Теология".

Чл. 163. Редакционната колегия на списанието и неговият главен редактор се избират и освобождават от Факултетния съвет,

Чл. 164. Мандатът на редакционната колегия и на главния редактор съвпадат с мандата на органите за управление на Факултета.

Чл. 165. Главният редактор на списанието ежегодно информира Факултетния съвет за състоянието на изданието.

 

Раздел IV

НАУЧЕН СЪВЕТ НА ФАКУЛТЕТА

 

Чл. 166. Научният съвет на Факултета е орган по смисъла на чл. 1 8, ал. 1 и чл. 19 от Закона за научните степени и научните звания..

Чл. 167. В своята работа Научният съвет се ръководи от действащото законодателство и от актовете на Висшата атестационна комисия.

 

 

Глава седма

ФИНАНСИРАНЕ

 

Чл. 168. (1) Всички дейности по обучението и научната дейност в Православния богословски факултет се финансират по реда на ЗВО и Правилника за устройството и дейността на ВТУ.

(2) Отчисленията за Факултета от магистърски програми се използват по
предложение на катедрите и с решение на Факултетния съвет за:

- провеждане на научни конференции;

- публични лекции;

- издаване на книги, сборници и учебници;

- закупуване на техника;

- текущи ремонти;

- срещи на преподавателския състав.

(3) За получени ресурси и средства по линия на дарения, завещания, наследства и
спонсорство Факултетът издава актове за дарение.

(4) Постъпилите средства от научни проекти се управляват в рамките на сметката
на Университета.

 

Глава осма

СИМВОЛИ, РИТУАЛИ И ПРАЗНИК НА ФАКУЛТЕТА

 

Чл. 169. Символите на Православния богословски факултет и редът за тяхното използване се определят от Факултетния съвет.

Чл. 170. (1) Факултетът организира тържествено откриване на учебната година, на което се извършва въвеждане на първокурсниците в академичната общност.

(2) Тържественото откриване на учебната година се извършва по програма,
утвърдена от Декана.

(3) Програмата по ал. 2 включва и встъпителна лекция на преподавател,
хабилитирал се или придобил научна степен през изтеклата учебна година.

(4) При липса на такъв преподавател, лекторът се определя от Декана.

(5) Тържествено откриване на учебната година се извършва и за задочните
студенти при условията на предходните алинеи.

Чл. 171. (1) Промоцията при завършването на студентите, обучаващи се във Факултета, се осъществява по ред, утвърден от Декана.

Чл. 172. (1) Факултетът има за свой празник: Благовещение (25 март).

(2) Факултетният съвет утвърждава програма за провеждането му. предложена от Декана.

Чл. 173. (1) По предложение на катедрите Факултетният съвет приема и предлага именуването на учебни зали и кабинети в чест на авторитетни представители на науката и университетското образование.

(2) Портрети на Деканите и почетните доктори на Православния богословски факултет
се окачват на видно място във Факултета.

(3) За почетни доктори от името на Православния богословски факултет се предлагат учени и преподаватели със значителни заслуги за неговото развитие и утвърждаване.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Студентите, приети за обучение преди учебната 2004/2005 г., имат същите права и задължения като останалите студенти съгласно ЗВО, правилниците на Университета и настоящия правилник. Те се обучават съгласно действащите при приемането им учебни планове.

§ 2. Студентите, приети за обучение преди учебната 2004/2005 г., могат да записват всеки следващ семестър след заверка на предходния семестър по смисъла на този правилник (чл. 141) или след успешно полагане на не по-малко от две трети от изпитите за предходния семестър.

§ 3. Този правилник се издава на основание на чл. 37 от ЗВО и отменя: Правилника на Православния богословски факултет, приет от Факултетния съвет декември1993 г.

§ 4. Правилникът може да бъде отменен или видоизменен по процедурата за приемането му при наличие на мотивирано искане от: Декана, катедрените съвети или една четвърт от членовете на факултетния съвет с подписка.

§ 5. Правилникът е приет от Факултетния съвет на Православния богословски факултет с протокол № 5 от 20 януари 2005 г. и влиза в сила от деня на неговото утвърждаване от Академичния съвет на Университета.

 

Декан:

(доц. д-р Димитър Попмаринов Киров)


Банер
Банер
Банер

В момента има 77 посетителя в сайта