ПБФ :
A+ R A-

Правилник за следдипломно обучение 2011-2012 г.

Е-мейл Печат ПДФ

ПРАВИЛНИК
за приемане на студенти за следдипломно обучение
във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”
през учебната 2011–2012 година

 


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С този правилник се уреждат условията за кандидатстване и класиране на кандидатите за следдипломно обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър”.
2. Кандидатстването и приемането на студенти се извършва на основание чл. 21, ал. 3, чл. 42, ал. 1, т. 2 (б) и (в) и чл. 42, ал. 9, т. 2 и 3 от Закона за висшето образование (ЗВО).
2.1. Кандидатите с образователно-квалификационна степен “бакалавър” по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 1 (а) от ЗВО (завършили колеж), се приемат на основание чл. 42, ал. 6 от ЗВО. Те могат да продължат образованието си в образователно-квалификационната степен “магистър” само в същото професионално направление съгласно чл. 42, ал. 1, т. 2 (б) от ЗВО и §32, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗВО.
3. Приемането на студенти за следдипломно обучение се извършва чрез конкурс по документи, а за определени магистърски програми с конкурсни изпити, интервю или по други критерии, определени от съответните факултети.
4. Обучението се извършва в редовна, задочна или дистанционна форма.
5. Следдипломното обучение на студенти за получаване на магистърска степен се извършва:
5.1. По държавна поръчка и заплащане на семестриални такси, чийто размер се определя с постановление на Министерския съвет.
5.2. По договор с университета извън държавната поръчка със заплащане на семестриални такси съгласно чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО. Размерът на таксите се определя от Академическия съвет в съответствие с чл. 95, ал. 4 от ЗВО, а за чуждестранни граждани – съгласно чл. 95, ал. 7, 8, 9, 10 и 11 от ЗВО.
6. За обучение на магистри по държавна поръчка се приемат бакалаври, дипломирани в същото професионално направление. Ако по учебен план срокът на обучение на приетите по държавна поръчка магистри е по-дълъг от субсидирания от държавата, обучението след този срок се заплаща съгласно т. 5.2.
7. Класирането на кандидатите се извършва съобразно състезателния им бал и местата за обучение по държавна поръчка и по договор. Броят на местата по държавна поръчка се определя от Министерския съвет. Броят на местата по договор с университета се определя от Централната комисия.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

8. За придобиване на магистърска степен могат да кандидатстват мъже и жени, които:
8.1. Имат завършено висше образование и притежават образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”, “бакалавър” или “магистър”.
8.2. Отговарят на условията на чл. 21, ал. 3 от ЗВО (успех от диплома за завършена степен на висше образование не по-малък от “добър 4”) по смисъла на §4д, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗВО.

ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

9. Кандидатите за следдипломно обучение подават лично или чрез друго лице документи за кандидатстване на два етапа:
І прием - от 18 юли до 29 юли 2011 г. (от 8.00 до 16,30 ч. ) в бюрата за прием на документи;
ІІ прием - от 19 септември до 28 септември 2011 г. (от 8.00 до 16,30 ч.) в бюрата за прием на документи.
9.1. Документите за магистърски програми, които се провеждат на територията на колежите на ВТУ в Плевен и Враца и съвместно с Икономическия институт на БАН, могат да се подават както в ректората на ВТУ, така и в съответния колеж или в бюрата на ЦКПИ.
9.2. Документите на кандидатите за магистърски програми, подали молби в бюрата на ЦКПИ или в колежите в Плевен и Враца, се обработват и класират в съответните факултети на ВТУ по реда на чл. 12, 13, 14, 15 и 16 от този Правилник.
10. Кандидатите подават следните документи:
– молба до ректора по образец;
– оригинал и копие от дипломата за висше образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Ако издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академична справка, в която е отразен средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити, или уверение, в което са вписани необходимите данни;
– лична карта;
– квитанция за платена кандидатстудентска такса, в размер определен от АС. От такса се освобождават лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, кръгли сираци до 25-годишна възраст и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа.
11. Завършилите чуждестранни висши училища представят удостоверение за признато висше образование от Министерството на образованието, младежта и науката. Длъжностното лице вписва преизчисления по шестобалната система успех от семестриалните изпити и от държавните изпити.

СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ И КЛАСИРАНЕ

12. Състезателният бал се образува съгласно изискванията на факултетите, публикувани в справочника.
13. Деканът на всеки факултет назначава комисия или комисии за проверка на документите, изчисляване на състезателния бал, провеждане на интервютата и изпитите, ако такива са предвидени, и класиране на кандидатите в съответствие с изискванията на този правилник.
14. При равен състезателен бал предимство се дава на кандидатите, завършили висшето си образование във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.
15. Класирането се оповестява във факултетите, както следва:
- подали документи за І прием – 1 август 2011 г.;
- подали документи за ІІ прием – 2 октомври 2011 г.
Класирането за обучение в специалности, за които се предвижда провеждането на интервюта или изпити, може да бъде обявено по-късно от посочените по-горе срокове.
16. Кандидатите трябва да се информират лично за резултатите от класирането и сроковете за записване.
16 а. До 1 (един) процент от местата по държавна поръчка в магистърските програми се предоставят на отговарящите на условията за кандидатстване (чл. 8) лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, кръгли сираци до 25-годишна възраст и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа.

ЗАПИСВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

17. Записването се извършва по факултети въз основа на издадена от ректора заповед, както следва:
- приетите студенти, подали документи за І прием от 2 август до 5 август 2011 г.
- приетите студенти, подали документи за ІІ прием от 3 октомври до 7 октомври 2011 г.
18. Приетите студенти, които не са се записали в посочения срок, губят студентските си права.
19. При записването си приетите студенти представят:
– оригинал на дипломата за висше образование;
– лична карта;
– квитанция за платена семестриална такса за обучение;
– четири снимки формат 3,5x4,5 см;
– комплект документи за новоприети студенти, който се купува от книжарницата в университета.
20. Студентите, приети и записани за следдипломно обучение, имат права и задължения съгласно Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите във ВТУ.
21. Със студентите, приети за следдипломно обучение, се сключва договор за обучение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Кандидатите, представили документи с невярно съдържание, се отстраняват от конкурса. Ако неверността на документите се установи след приемането на кандидата за студент, студентът се отстранява от университета и се уведомява прокуратурата.
2. Внесени семестриални такси за обучение не се възстановяват при отказ на студента от следване във Великотърновския университет.

Този правилник е приет от Академическия съвет на Великотърновския университет на 18 април 2011 г.


Банер
Банер
Банер

В момента има 86 посетителя в сайта