ПБФ : Category Table | Конкурс за стипендии: "Чуждоезиково обучение"
A+ R A-

Конкурс за стипендии: "Чуждоезиково обучение"

Е-мейл Печат ПДФ

Фондация Покров Богородичен
Православен богословски факултет
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”


Указания за кандидатстване за студентски стипендии
2012 година

За календарната 2012 г. Фондът за студентски стипендии към Православния богословски факултет на ВТУ отпуска 2 вида стипендии:

1. Стипендия за чуждоезиково обучение.
2. Стипендия за успех и активна доброволческа дейност.

 

ПРОГРАМА ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

 

Православен център „Проф. Тотю Коев“

Фондация „Покров Богородичен“ и Православният център „Проф. Тотю Коев“ обявяват конкурс за подкрепа на студенти от Православния богословския факултет при ВТУ – Велико Търново. Финансирането на Стипендиантската програма за студенти на ПБФ на ВТУ се осигурява от Фондация „Покров Богородичен“.

Критерии, на които трябва да отговарят кандидатите:

Студентите от ПБФ на ВТУ, които могат да кандидатстват по програмата, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се обучават в Православния богословски факултет на ВТУ през 2011-2012 академична година;
2. да имат среден успех не по-малък от 4.50;
3. да взимат активно участие в дейностите на Православния Център „Проф. Тотю Коев“;
4. да спазват сроковете за представяне на документи по програмата и изпълняват изискванията за изчерпателност и пълнота на представените документи;

Процедури и срокове за кандидатстване:

Кандидатите за стипендия по програмата трябва да представят следните документи най-късно до 30 март 2012 г.:

1. попълнен Формуляр за кандидатстване; (получава се от координатора на Православния център „Проф. Тотю Коев“);
2. официално уверение за прием и записване в редовна или задочна форма на обучение в ПБФ за 2011-2012 акад. година със заверен среден успех;
3. служебна бележка за участие в активностите на Православния център „Проф. Тотю Коев“ (получава се от координатора на Православния център „Проф. Тотю Коев“)
4. Препоръка от преподавател на ПБФ.

Кандидатите трябва да подадат формуляра и съпътстващите документи (удостоверение от факултета за редовен/задочен студент със среден успех, и служебните бележки) в срок до 30 март 2012.

Комуникация с кандидатите за стипендия/стипендиантите:

Кандидатите за стипендия трябва да предоставят адрес на ел. поща, който да се използва за информация, за изискване на допълнителни документи, за съобщаване на статуса на кандидатурите по време на процеса на избор на стипендианти, както и на междинни и крайни резултати.

Процедура за подбор:

Кандидатите, които отговарят на условията за участие в конкурса за стипендия и които представят необходимите документи до посочения краен срок се смятат за допуснати за участие в конкурса. Комисията за подбор оценява кандидатурите за стипендии на базата на следните критерии:

- оценка на представените документи за кандидатстване,
- академичните резултати на кандидата,
- социалната ангажираност на кандидата;
- социално положение на кандидата.

Комисията за подбор определя най-подходящите кандидати за стипендия.

Оповестяване на резултатите от конкурса:

Програмата ще информира всички участници в конкурса за резултатите едва след като комисията вземе окончателнио решение за избор на стипендианти.

Одобрените кандидати ще получат договор за предоставяне на стипендия, в който ще е посочена точната сума на стипендията. Кандидатите, които не са одобрени за стипендия, ще получат официално писмо по електронната поща.

 

Съгласно Правилата и дейността на ПЦ „Проф. Тотю Коев“ кандидатите, представили документи с невярно съдържание, няма да бъдат допускани за кандидатстване по програмата.


 

За справка:
Свещ. Зоран Мамучевски
Православен Център „Проф. Тотю Коев“
ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ 11 блок Велико Търново 5003
тел: 062/618-296
orth_center@abv.bg
 


Банер
Банер
Банер

Видео

 

 

В момента има 77 посетителя в сайта