ПБФ :
A+ R A-

Дистанционно обучение

Специалност: "Богословие на личността и обществото"

С усилията на ръководството на факултета и на катедрата по библейско и систематическо богословие, новосъздадената програма ще предлага максимално гъвкав и адаптивен към времето на работещите хора дистанционен план на обучение; той е особено подходящ и за младите майки, за живеещите в отдалечени населени места, за хора в неравностойно положение, както и за групите със специфични образователни потребности.

Магистърската програма е равнопоставена на редовната по отношение на съдържанието на учебните планове, присъждания брой кредити и издаваната диплома.

Направлението осъществява дистанционно обучение в интернет среда, като алтернатива на редовната и задочна форма на обучение. Дистанционното обучение е съобразено със Системата за трансфер на академични кредити в страните от Европейската общност (European Community Course Transfer System – ECTS). Интерактивното взаимодействие между преподаватели и студенти се осигурява от интегрирана образователна среда за дистанционно обучение, която поддържа:

– административна база данни (студентско състояние, преподаватели, учебна документация...);
– образователна база данни (образователни продукти);
– e-mail комуникация между студенти и преподаватели;
– online връзка между студенти и преподаватели.

Обучението се осъществява чрез самостоятелен комуникационен канал и съвременна информационна и комуникационна техника.

За магистърската програма „Богословие на личността и обществото" имат право да кандидатстват придобилите ОКС „бакалавър" по специалността теология във всички акредитирани висши училища в България и чужбина.

Основни знания: в областта на богословието и хуманитарните науки. Обучението в рамките на магистърската програма предполага специализираното занимание с актуалните проблеми на християнската антропология и социология, както и придобиването на умения за подготовка и защита на магистърска теза.

Основни умения: магистърската програма „Богословие на личността и обществото" предлага профилирано обучение в областта на богословието с акцент върху антропологията, социологията и еклисиологията. Програмата има за цел по-задълбоченото изучаване на изворите, формирането и богословските предпоставки на църковното учение за личността и обществото.

Образователни връзки и възможности за реализация: богословската антропология има връзка с целия спектър на богословските науки и хуманитаристиката, докато еклисиологията има пряко отношение към социологията и обществените явления.

Основни параметри на магистърската програма
"Богословие на личността и обществото"

Образователно-квалификационна степен: магистър
Направление: Религия и теология
Форма на обучение: дистанционна
Продължителност: 2 семестъра
Ръководител: доц. д-р Свилен Тутеков
Катедра "Библейско и систематическо богословие", каб. 435, Ректорат, тел. (062) 618 243

За повече информация натиснете тук.

Банер
Банер
Банер

Видео

 

 

В момента има 72 посетителя в сайта