ПБФ :
A+ R A-

Указания за разработване и оценка на магистърски тези в професионално направление “Теология” на ПБФ

Е-мейл Печат ПДФ

uni-logo

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ОЦЕНКА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ТЕОЛОГИЯ" НА ПБФ

І. Процедура за одобряване на темата и определяне на научен ръководител

       1. Темите за разработване на магистърски тези се предлагат от титуляра на дисциплината или се одобряват от него по предложение на магистранта. Темата се одобрява на катедрен съвет, който възлага научното ръководство и определя рецензент.

          2. Обсъждане в катедрата. Преди официалната защита на магистърската теза, магистрантът представя на катедрен съвет част от работата си, план за цялата работа и библиография по темата. На базата на тези материали катедреният съвет прави предварително обсъждане и се произнася относно по-нататъшната работа до нейното завършване и публична защита. Катедреният съвет има правото може да върне или да коригира темата, в зависимост от конкретната работа на магистранта.

           3. При представянето, дипломната работа трябва да бъде придружена от становище на научния ръководител, с което той потвърждава, че е запознат с окончателната версия на текста и е съгласен работата да бъде допусната до защита.

ІІ. Критерии за оценка на магистърската работа

             1. Магистърската работа трябва да отговаря на следните формални критерии: а/ минимален обем от 60 стандартни машинописни страници;
                    б/ да има прецизен критичен апарат и библиография;

         2. В една и съща година не може да има магистърски работи с идентична или сходна тема, освен ако катедреният съвет не прецени (при предварителното обсъждане), че работите предлагат различна проблематика и подход при разглеждането на темата, т.е. имат различен принос по темата.

           Критерии за оценка

         Критериите за оценка на дипломната работа обхващат теоретическата и практическата страна на работата, методологическата издържаност и методическата прецизност, начина на представяне и разработване на резултатите, стила, езика, техническото оформление, резултатите от изследването и др.

Основните критерии за оценка могат да се сведат до:

           - научна (и практическа) значимост на изследвания проблем, формулировка и обосновка на темата; наличие на ясно формулирана теза;
           - формулиране на ясна цел и задачи на изследването;

           - точно формулирани научни въпроси и хипотези на изследването (ако работата има емпиричен характер);
           - правилно избрана и обоснована методология на изследването;

           - представяне и анализ на резултатите от изследването, обоснованост и аргументация на формулираната теза;
           - изводи и препоръки;

           - техническо оформление на дипломната работа,

           - подходящ език и стил на изложението.

         Всеки от тези критерии може да бъде конкретизиран чрез редица показатели под формата на въпроси, които дават по-добра основа за цялостна оценка на дипломната работа.

        Указанията за разработване и оценка на магистърски тези в професионално направление "Теология" са одобрени с протокол № 2 от заседание на ФС на ПБФ от 27.11.2007 г.

 


Банер
Банер
Банер

Видео

 

 

В момента има 65 посетителя в сайта