ПБФ : ПРОГРАМИ | СТИПЕНДИИ | Правила за стипендии от държавния бюджет
A+ R A-

Правила за стипендии от държавния бюджет

Е-мейл Печат ПДФ

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ


Общи положения

 

1. На учащите се в редовна форма на обучение студенти-степен бакалавър, се отпускат стипендии, предоставени от държавата, съгласно ПМС №90/26.05.2000 г.

2. Студентите, приети по държавна поръчка в редовна форма на обучение и обучаващи се едновременно по две специалности, могат да получават стипендия само по специалността, по която са били приети първоначално.

3. Студентите нямат право на стипендия когато:

(1) Прекъсват или повтарят учебната година или семестър, с изключение на:

а/ Повтарящите поради болест;

б/ Студентки майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете;

(2) Средният им успех от предходните два семестри да не е по-нисък от добър 4,00.

4. Стипендии се отпускат без ограничения на:

(1) Несемейни студенти без двама родители, студенти инвалиди, студенти с двама родители инвалиди, студенти с един родител инвалид, студенти с деца до 6 години – от началото на месеца следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им.

(2) Студентките с деца до 6-годишна възраст – от деня, следващ деня на преустановяване изплащането на парична помощ /обезщетение/ за бременност, раждане и отглеждане на дете.

а) Студентите – майки запазват правото си за получаване на стипендия до края на учебния семестър, в който детето навършва 6-годишна възраст.

б) Студентите с деца до 6-годишна възраст, които не са се дипломирали на първа сесия, получават стипендия до края на месеца, в който приключва втората сесия за държавен изпит /защита на дипломна работа/ съгласно учебния план.

5. (1) Сроковете за подаване на документи за отпускане на стипендия се определят със заповед на ректора в началото на всеки семестър.

(2) Необходимите документи за отпускане на стипендия са:

Молба по образец /купува се от книжарницата/.

Молбата се заверява при съответната инспекторка с успеха от летен семестър на учебната 2010/2011 година и зимен семестър на учебната 2011/2012 година.

Студент, който не е положил успешно един изпит, няма право на стипендия.

Студентите от първи курс имат право да кандидатстват за стипендии за летен семестър на уч. 2011/2012 г. с успеха от зимен семестър на уч. 2011/2012 г.

Несемейните студенти без двама родители, студентите с трайни увреждания, студентите с двама родители с трайни увреждания, студентите с един родител, който е с трайни увреждания, студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, получават целогодишна стипендия, без оглед на успех и доход.

Документи за дохода от 01.08.2011 г. до 31.01.2012 г. /брутен доход/.

Да се посочи пълният адрес и БУЛСТАТ(идентификационен номер) на фирмата.


Право на стипендия имат всички студенти с успех 6.00, с доход до 600 лв. на член от семейството.

Студентите с успех от 5.99 до 5.50 с доход до 430 лв. на член от семейството и тези с успех от 5.49 до 4.00 с доход до 330 лв. на член от семейството се класират по факултети в низходящ ред до изчерпване на средствата за стипендии от квотата на факултета. Квотата се определя в зависимост от броя на студентите във факултета.

В сумата на доходите на отделните членове на семейството се включват всички получени от студента и другите членове на семейството за предходните 6 месеца доходи от: брутни заплати, включително обезщетения за временна нетрудоспособност, без командировъчните пари на работещите в страната и допълнителните плащания по чл. 19, ал. 2, т. 4 от Закона за облагане доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания; обезщетения за безработица и социални помощи; месечни помощи; месечни добавки и месечни помощи за деца; наеми; присъдени издръжки; хонорари; стипендии, без получаваните от декларатора и членове на неговото семейство по силата на постановлението и ученическите стипендии; търговия; продажба на селскостопанска продукция; занятие; свободни професии; дивиденти от акции и други доходи. Декларираните доходи се удостоверяват със съответните документи.

Представят се служебни бележки от месторабота на родителите за доходи по трудови и извънтрудови правоотношения, включително отпуски и болнични. За сумата на изплатените в периода болнични се представя документ от НОИ.

- За получените помощи за деца и социални помощи се представя документ от службите “Социално подпомагане”.

- За работещите по извънтрудови правоотношения – общата сума по договора (удостоверява се с документ от работодателя)

- За пенсионерите – пенсиите, по месечно изплатени, без добавката за чужда помощ на хората с трайни увреждания (удостоверяват се с документ от пенсионен отдел в НОИ/РУСО).

- За починал родител – смъртен акт и наследствената пенсия, която студентът получава, по месечно изплатени (удостоверяват се с документ от пенсионен отдел) и удостоверение за наследници.

- За разведени родители – документ за бракоразводно дело и семейно положение.

- За учащи братя и сестри се представя служебна бележка (уверение) от съответното учебно заведение.

- За безработните родители се представя документ за регистрация от бюрата по труда и документ за получените обезщетения от НОИ. За безработни се признават само поддържащите редовна регистрация в бюрата по труда за целия изискван период.

- Земеделските производители, които реализират доход сезонно(веднъж в годината), посочват половината от реализирания доход от настоящата или предходна календарна година. Представят документ за регистрация като земеделски производител.

- Представят се личните брутни доходи – от работа (документ от работодателя), пенсии (документ от НОИ с по месечно изплатените пенсии) и др. на кандидата.

- Нулев брутен доход не се приема, с изключение на студентските семейства.

Срок за подаване на документи: от 27.02.2012 г. до 12.03.2012 г., Ректорат стая № 402

 

УТВЪРДИЛ:

РЕКТОР:

ПРОФ. Д.П.Н. ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП


Банер
Банер
Банер

Видео

 

 

В момента има 37 посетителя в сайта